Leveringen - 293848-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293848

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CPP LLP (acting on behalf of Supply Chain Coordination Ltd)
Skipton House, 80 London Road
London
SE1 6LH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Michael Hofman
Telefoon: +44 7970520874
E-mail: michael.hofman@supplychain.nhs.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.supplychain.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tray Wrap and Sterilisation Products

Referentienummer: NHS Supply Chain Project Reference 0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Framework Agreement is for the supply of tray wrap and sterilisation products. Tray wrap and sterilisation products are used for ensuring theatre instrument trays are sterilised effectively and transported to the relevant theatres with the sterile field remaining intact. We require a range of products that enable hospital sterile service departments to run the services for their clinical departments. The range of wraps and the associated products will include, for example, pouches and the different indicator tapes and testing kits to ensure the functionality of the sterilisation processes themselves.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wrapping Materials

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The wrapping materials include specialised tray wrap and crepe/plain paper which is utilised to wrap instrument trays prior to sterilisation to provide an inner sterile field when open.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bags Pouches and Reels

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bags, pouches and reels are both paper and film-based products which are used to hold single instruments which require sterilisation. These products are self-seal, heat-seal or sealed with tape and have a sterile indicator, which is activated when instruments have been sterilised.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilisation Monitoring Products

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The sterilisation monitoring products include indicators of sterilisation and test kits (which ensure the autoclave is operating correctly.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tray Liners and Supplementary Products

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tray liners are used within trays underneath the instruments. They can also be used as an additional layer to ensure that there are no punctures compromising the sterile field. Supplementary products are paper based towels and sheets which are required as part of the tray’s liner.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG16888
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 — Bags, Pouches and Reels

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clinipak Ltd
High Wycombe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Granton Medical Ltd
Sheffield
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
H4 Medical Ltd
Manchester
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IMS Euro Ltd
Stockport
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Steris Solutions Ltd
Syston
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vernacare Ltd
Chorley
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Westfield Medical Ltd
Radstock
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG16888
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 – Wrapping Materials

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clinipak Ltd
High Wycombe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
H4 Medical Ltd
Manchester
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IMS Euro Ltd
Stockport
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Iskus Health UK Ltd
Co Dublin
Ierland
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medline Industries Ltd
Warrington
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
O&M Halyard UK Ltd
Manchester
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rocialle
Girvan
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Steris Solutions Ltd
Syston
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Unisurge International Ltd
Newmarket
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vernacare Ltd
Chorley
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Westfield Medical Ltd
Radstock
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG16888
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Sterilisation Monitoring Products

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
3M United Kingdom PLC
Loughborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clinipak Ltd
High Wycombe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
H4 Medical Ltd
Manchester
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Steris Solutions Ltd
Syston
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vernacare Ltd
Chorley
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Westfield Medical Ltd
Radstock
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG16888
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4: Tray Liners and Supplementary Products

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clinipak Ltd
High Wycombe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
H4 Medical Ltd
Manchester
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IMS Euro Ltd
Stockport
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IPS Converters Limited
Oldham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medline Industries Ltd
Warrington
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
O&M Halyard UK Ltd
Manchester
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sirane Ltd
Telford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Steris Solutions Ltd.
Syston
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Unisurge International Limited
Newmarket
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vernacare Limited
Chorley
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Westfield Medical Limited
Radstock
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NHS Supply Chain: Sterile Intervention Equipment and Associated Consumables Provided by Collaborative Procurement Partnership LLP
C/O 2150 Century Way, Thorpe Park
Leeds
LS15 8Z
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7970520874
E-mail: michael.hofman@supplychain.nhs.uk

Internetadres: www.supplychain.nhs.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
NHS Supply Chain: Sterile Intervention Equipment and Associated Consumables Provided by Collaborative Procurement Partnership LLP
C/O 2150 Century Way, Thorpe Park
Leeds
LS15 8ZB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7970520874
E-mail: Michael.Hofman@supplychain.nhs.uk

Internetadres: www.supplychain.nhs.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019