Leveringen - 293851-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Glenrothes: Software en informatiesystemen

2019/S 120-293851

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: Fife House, North Street
Plaats: Glenrothes
NUTS-code: UKM72
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Alan Ross
E-mail: alan.ross@fife.gov.uk
Telefoon: +44 3451550000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fifedirect.org.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00187

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Installation of a Protective Monitoring Solution

Referentienummer: 10281
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and installation of a protective monitoring solution.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 149 786.40 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fife, Scotland. UK

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and installation of a protective monitoring solution.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 172-351968
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10281
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Software BOX Ltd
Postadres: East Moor House, Green Park Business Centre, Goose Lane, Sutton-on-the-Forest
Plaats: York
NUTS-code: UKE2
Postcode: YO61 1ET
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 786.40 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The contract was awarded in March 2018.

(SC Ref:588534)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: Fife House, North Street
Plaats: Glenrothes
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alan.ross@fife.gov.uk
Telefoon: +44 3451550000

Internetadres: http://www.fifedirect.org.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: North Street
Plaats: Glenrothes
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: North Street
Plaats: Glenrothes
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019