Leveringen - 293851-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Glenrothes: Software en informatiesystemen

2019/S 120-293851

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fife Council
Fife House, North Street
Glenrothes
KY7 5LT
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Alan Ross
Telefoon: +44 3451550000
E-mail: alan.ross@fife.gov.uk
NUTS-code: UKM72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fifedirect.org.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00187

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Installation of a Protective Monitoring Solution

Referentienummer: 10281
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and installation of a protective monitoring solution.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 149 786.40 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fife, Scotland. UK

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and installation of a protective monitoring solution.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 172-351968
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10281
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Software BOX Ltd
East Moor House, Green Park Business Centre, Goose Lane, Sutton-on-the-Forest
York
YO61 1ET
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKE2
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 786.40 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The contract was awarded in March 2018.

(SC Ref:588534)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Fife Council
Fife House, North Street
Glenrothes
KY7 5LT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3451550000
E-mail: alan.ross@fife.gov.uk

Internetadres: http://www.fifedirect.org.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Fife Council
North Street
Glenrothes
KY7 5LT
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Fife Council
North Street
Glenrothes
KY7 5LT
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019