Leveringen - 293853-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Containervervoeruitrusting

2019/S 120-293853

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35246750
Postadres: Lehel utca 35–37.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1135
Land: Hongarije
Contactpersoon: Fodor Péter dandártobornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefoon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konténerrakódó, szállító jármű beszerzése - KEHOP

Referentienummer: EKR000351362018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42418940
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése - Konténerrakodó, szállító jármű beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés nyújtása - KEHOP 1.6.0_II. ütem

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 98 969 800.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42418940
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eszközök átadása és a felkészítés megtartása vonatkozásában:

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis,

Címe: 1163 Budapest, Újszász utca 37–39

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzés mennyisége: 1 db konténerrakódó szállító jármű

A megajánlásra kerülő eszköz felépítménye legyen típus azonos, vagy egyenértékű a „Hammar 190 HB” típusú hidraulikus oldalrakodó berendezéssel:

A konténerrakodó, szállító jármű műszaki technikai követelményei:

Évjárat: új (A szerződéskötéstől számítva a gyártási ideje nem lehet régebbi, mint 12 hónap és az átadáskor meglévő futott km 1000 km-nél nem lehet több.)

Hajtásképlet: 8x6, min.

Motor teljesítmény: min. 300 kW (forgalmi engedély adata),

Biztonsági felszerelések:

— Ködlámpa hátsó,

— Ködfényszóró,

— Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez,

— Szervokormány, állítható kormányoszloppal,

— Állítható fejtámla valamennyi üléshez,

— Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök,

— Blokkolásgátló (ABS),

— Elektronikus stabilitásszabályozási asszisztens (ESP),

— Kipörgésgátló berendezés (ASR),

— Oldal és hátsó aláfutás gátlók.

Kényelmi felszerelések:

— Zárható üzemanyagtöltő nyílás

— Legalább beépített rádió

— Indításgátló

— Tempomat

— Belső levegőkeringtetés

— Pollenszűrő

— Elektromos ablakemelők jobb, bal

— Légkondicionáló berendezés

— Állóhelyi fűtés

További műszaki követelmények:

— Hajtásképlet: 8x6, min,

— Motor: dízelüzemű, legalább EURO6 környezetvédelmi besorolású

A g/kW-ban megadott üzemanyag fogyasztási érték nem lehet magasabb, mint: 250 g/kW

— Motor maximális teljesítménye: Pmax≥ 300 kW

— Vezetőfülke: 1+1 személyes

— Manuális, vagy automata nyomatékváltó

— Fényezés a jármű karosszériáján: fehér, vagy fekete, vagy kék, vagy zöld

— Rögzített gumiszőnyeg garnitúra

— Elektromos csatlakozó 12 V 15 A (szivargyújtó)

— Tengelyenként kereszt és hosszirányban zárható differenciálmű.

Kötelező tartozékok:

— a kategóriának megfelelő elsősegély felszerelés

— kerékanyakulcs

— munkavédelmi kesztyű

— pótkerék

— izzókészlet

— elakadásjelző háromszög

— szerszámkészlet az alapvető feladatok ellátásához (kerékcsere, izzócsere, stb.)

— 2 db munkalámpa a fülke hátfal tetején, szerelt sárga villogó a fülke tetején

— 12 t emelő

— tartalék indítókulcs

A konténerrakodó, szállító járművet Eladó köteles vizsgáztatva, forgalmi engedélyekkel biztosítani.

Az Eladó a konténerrakodó, szállító járműre vállaljon legalább 24 hónap teljes körű jótállást (értékelési részszempont) az erőátviteli és erőforrás berendezéseire, illetve minden egyéb, használatból adódó nettó 100 000 Ft-ot meghaladó meghibásodás esetére.

Az Eladó köteles az eszközt vezető állomány (4 fő) felkészítését megtartani a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Többlet jótállás (hónap) / Weging: 2
Prijs - Weging: 8
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-1.6.0-15-2018-00027

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a II.2.7) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 8 hónap, a felkészítés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 1 hónap.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567972
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Konténerrakodó, szállító jármű

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_29967780
Postadres: Mélyfúró utca 2/E.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1151
Land: Hongarije
E-mail: s.veres@verbis.hu
Telefoon: +36 309846156
Fax: +36 13066133
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 969 800.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pont szerinti adatok:

b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 11057123-2-42

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1) Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft., 1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E., 11057123-2-42

2) Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2854 Dad, Fő u. 54., 10448979-2-11

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019