Leveringen - 293854-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Boulogne-sur-Mer: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293854

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer
rue Jacques Monod, BP 609
Boulogne-sur-Mer
62321
Frankrijk
Contactpersoon: Services économiques
Telefoon: +33 321993762
E-mail: marchespublics@ch-boulogne.fr
Fax: +33 321993003
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-boulogne.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de dispositifs et consommables médicaux non stériles pour le compte du GHT Côte d'Opale

Referentienummer: YM738
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de dispositifs et consommables médicaux non stériles pour le compte du GHT Côte d'Opale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 172 lots
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de dispositifs et consommables médicaux non stériles pour le compte du GHT Côte d'Opale.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du produit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Coût du matériel / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-456189
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190100
Perceel nr.: 146.147.150
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PDC Europe
16 place du Gal de Gaulle
Lille
59800
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 729.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190101
Perceel nr.: 107
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atos
82 rue des Meuniers
Bagneux
92227
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190102
Perceel nr.: 81
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Euro diffusion médicale
1 rue des Boisseliers
Domont
95330
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 360.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190103
Perceel nr.: 44
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
lch médicale product
12-14 rue Sarah Bernhardt
Asnières-sur-Seine
92600
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 672.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190104
Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Thuasne
27 rue de la Jomayère
Saint-Étienne
42031
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 752.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190105
Perceel nr.: 66.82
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Asept in Med
9 avenue Mercure
Quint-Fonsegrives
31130
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 856.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190106
Perceel nr.: 10-39-40
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Coopération pharmaceutique française
place Lucien Auvert
Melun
77020
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 670.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190107
Perceel nr.: 12
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Becton Dickinson
11 rue Aristide Bergès
Le Pont-de-Claix
38801
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 320.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190108
Perceel nr.: 137
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Integral process
ZA des Boutries
Conflans-Sainte-Honorine
78703
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 125.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190109
Perceel nr.: 35
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hygie Canada
9140 bd Leduc Suite, 230 brossard J4yol2 Quebec — canada
Quebec
Frankrijk
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 765.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190110
Perceel nr.: 170-171
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sebac
16 avenue des Louvresses
Gennevilliers
92230
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 410.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190111
Perceel nr.: 172
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eurosep instruments
BP 38223
Cergy St-Christophe
95801
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 892.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190112
Perceel nr.: 6-9-
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medisport
PA des Hunaudières
Ruaudin
72230
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190113
Perceel nr.: 103-105-106-139-142-143-144
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Comepa
88 avenue du gal de Gaulle
Bagnolet
93541
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 186.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190114
Perceel nr.: 11-51-55-58-59
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DLM Guichard
133 rue de Constantine
Rouen
76000
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 534.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190115
Perceel nr.: 48-56-57
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Santelec
9 impasse Lou Haou Gazinet
Cestas
33611
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 043.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190116
Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mailltub
ZA de la Madeleine
Port-Brillet
53410
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 464.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190117
Perceel nr.: 38
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Coldis
ZAC du plan, 230 avenue Counoise
Entraigues-sur-la-Sorgue
84320
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 802.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190118
Perceel nr.: 118
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nihon Kohden
8 rue François Delage
Cachan
94230
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 110.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190119
Perceel nr.: 47-65-99
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Albyn médical
9 avenue Jean Prouvé
Saint-Dié-des-Vosges
88101
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 544.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190120
Perceel nr.: 122
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dumont sécurité
9 rue Lucien Rosengart
Ambérieu-en-Bugey
01500
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 964.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190122
Perceel nr.: 52-123-126-138
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
3M France
boulevard de l'Oise
Cergy-Pontoise
95006
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 396.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190123
Perceel nr.: 85-87-145
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Contrôle graphique
4 chemin de Villemenon
Brie-Comte-Robert
77170
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 980.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190124
Perceel nr.: 155
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Drager médical
25 rue Georges Besse
Antony
92182
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 86 983.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190125
Perceel nr.: 80-83-84-88-90-91-93
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Immed Europe
PA de la Broye
Ennevelin
59710
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 517.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190126
Perceel nr.: 1-31-32-41-42
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adhésia médical
26 rue de la Montée
Flaxlanden
68720
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 196.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190127
Perceel nr.: 127-128
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic
27 quai Alphonse le Gallo
Boulogne-Billancourt
92513
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 278.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190128
Perceel nr.: 14-25-60-61
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Euromedis
ZA de la Tuilerie, rue Pierre Bray
Neuilly-sous-Clermont
60290
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 536.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190129
Perceel nr.: 98
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Partners
161 avenue Gallieni
Bagnolet
93170
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190130
Perceel nr.: 23-24-37-30
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Parades
PA Ravennes les Francs, 126 rue Rotterdam
Bondues
59588
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 156.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190131
Perceel nr.: 33
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
France hôpital
rue Georges Besse, ZI ouest
Erstein
67151
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 568.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190132
Perceel nr.: 21-22
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Molnlycke
13 allée du Château Blanc
Wasquehal
59445
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 964.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190133
Perceel nr.: 2-3-
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DJO
3 rue de Bethar
Mouguerre
64990
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 339.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190134
Perceel nr.: 109-110-112-114-129-130-131-132-133-136
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Intersurgical
33 av de Mal de Tassigny
Fontenay-sous-Bois
94127
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 274.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190135
Perceel nr.: 121-169
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Air liquide santé
290 avenue Galilée
Aix-en-Provence
13799
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 246.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190136
Perceel nr.: 124
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Astérie
6 chemin du Bois des Côtes
Brignais
69530
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 494.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190137
Perceel nr.: 50-104-115-116-134
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Teleflex médical
Service des marchés
Le Faget
31460
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 264.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190138
Perceel nr.: 86-97
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Laboratoire Anios
Pavé du Moulin
Lille Hellemmes
59260
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 901.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190139
Perceel nr.: 117
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Diffusion technique française
19 rue de la Presse
St-Étiennne
42003
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 066.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190140
Perceel nr.: 49-108
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Int air médical
2 B rue des Ormeaux
Bourg-en-Bresse
01002
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 488.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190141
Perceel nr.: 16-19-26-27
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CA diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
Halluin
59250
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 316.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190142
Perceel nr.: 164
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Amplifon
22 avenue Aristide Briand
Arcueil
94110
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 461.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190143
Perceel nr.: 156
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medela
14 rue de la Butte Cordière
Étampes
91150
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 961.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190144
Perceel nr.: 157
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediprema
470 rue Gilles de Gennes
Tauxigny
37310
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 918.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190145
Perceel nr.: 159-160
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MEI
901 avenue Alphonse La Vallée, ZI Toulon Est
La Farled
83210
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 050.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190146
Perceel nr.: 140
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Telic
379 rue Jean Baptiste Biot
Perpignan
66000
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 308.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190147
Perceel nr.: 45
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Praticima
rue du Pou du ciel
Reyzieux
01600
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 517.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190148
Perceel nr.: 165
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fisher & Paykel
10 avenue du Québec
Courtaboeuf
91946
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 505.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190149
Perceel nr.: 70-71-72-74-75-78
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sterilmed
20 route de Champigny
Tinqueux
51430
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 619.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190490
Perceel nr.: 64
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pall France
3 rue des Gaudines
Saint-Germain-en-Laye
78102
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 120.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le présent marché est lancé dans le cadre du Groupement hospitalier de territoire Côte d'opale (GHT) pour le compte des établissements suivants:

— le Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, rue Jacques Monod, 62321 Boulogne-sur-Mer,

— le Centre hospitalier de Calais, 1601 bvd des Justes, 62100 Calais,

— l'institut départemental Albert Calmette, Route de Widehem, 62176 Camiers.

Les lots 4, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 28, 29, 34, 36, 43, 53, 54, 62, 63, 67, 68, 69, 73, 76, 77, 79, 89, 92, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 111, 113,119, 120, 125, 135, 141, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 161, 162, 163, 166, 167, 168, sont déclarés sans suite.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy St-Hilaire
Lille
59000
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Référé précontractuel par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Référé contractuel par application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy St-Hilaire
Lille
59000
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019