Leveringen - 293854-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Boulogne-sur-Mer: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293854

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer
Postadres: rue Jacques Monod, BP 609
Plaats: Boulogne-sur-Mer
NUTS-code: FR
Postcode: 62321
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Services économiques
E-mail: marchespublics@ch-boulogne.fr
Telefoon: +33 321993762
Fax: +33 321993003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-boulogne.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de dispositifs et consommables médicaux non stériles pour le compte du GHT Côte d'Opale

Referentienummer: YM738
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de dispositifs et consommables médicaux non stériles pour le compte du GHT Côte d'Opale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 172 lots
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de dispositifs et consommables médicaux non stériles pour le compte du GHT Côte d'Opale.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du produit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Coût du matériel / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-456189
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190100
Perceel nr.: 146.147.150
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PDC Europe
Postadres: 16 place du Gal de Gaulle
Plaats: Lille
NUTS-code: FR
Postcode: 59800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 729.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190101
Perceel nr.: 107
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atos
Postadres: 82 rue des Meuniers
Plaats: Bagneux
NUTS-code: FR
Postcode: 92227
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190102
Perceel nr.: 81
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Euro diffusion médicale
Postadres: 1 rue des Boisseliers
Plaats: Domont
NUTS-code: FR
Postcode: 95330
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 360.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190103
Perceel nr.: 44
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: lch médicale product
Postadres: 12-14 rue Sarah Bernhardt
Plaats: Asnières-sur-Seine
NUTS-code: FR
Postcode: 92600
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 672.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190104
Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Thuasne
Postadres: 27 rue de la Jomayère
Plaats: Saint-Étienne
NUTS-code: FR
Postcode: 42031
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 752.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190105
Perceel nr.: 66.82
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asept in Med
Postadres: 9 avenue Mercure
Plaats: Quint-Fonsegrives
NUTS-code: FR
Postcode: 31130
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 856.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190106
Perceel nr.: 10-39-40
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coopération pharmaceutique française
Postadres: place Lucien Auvert
Plaats: Melun
NUTS-code: FR
Postcode: 77020
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 670.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190107
Perceel nr.: 12
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Becton Dickinson
Postadres: 11 rue Aristide Bergès
Plaats: Le Pont-de-Claix
NUTS-code: FR
Postcode: 38801
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 320.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190108
Perceel nr.: 137
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Integral process
Postadres: ZA des Boutries
Plaats: Conflans-Sainte-Honorine
NUTS-code: FR
Postcode: 78703
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 125.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190109
Perceel nr.: 35
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hygie Canada
Postadres: 9140 bd Leduc Suite, 230 brossard J4yol2 Quebec — canada
Plaats: Quebec
NUTS-code: 00
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 765.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190110
Perceel nr.: 170-171
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebac
Postadres: 16 avenue des Louvresses
Plaats: Gennevilliers
NUTS-code: FR
Postcode: 92230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 410.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190111
Perceel nr.: 172
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurosep instruments
Postadres: BP 38223
Plaats: Cergy St-Christophe
NUTS-code: FR
Postcode: 95801
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 892.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190112
Perceel nr.: 6-9-
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medisport
Postadres: PA des Hunaudières
Plaats: Ruaudin
NUTS-code: FR
Postcode: 72230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190113
Perceel nr.: 103-105-106-139-142-143-144
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comepa
Postadres: 88 avenue du gal de Gaulle
Plaats: Bagnolet
NUTS-code: FR
Postcode: 93541
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 186.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190114
Perceel nr.: 11-51-55-58-59
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DLM Guichard
Postadres: 133 rue de Constantine
Plaats: Rouen
NUTS-code: FR
Postcode: 76000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 534.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190115
Perceel nr.: 48-56-57
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Santelec
Postadres: 9 impasse Lou Haou Gazinet
Plaats: Cestas
NUTS-code: FR
Postcode: 33611
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 043.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190116
Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mailltub
Postadres: ZA de la Madeleine
Plaats: Port-Brillet
NUTS-code: FR
Postcode: 53410
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 464.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190117
Perceel nr.: 38
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coldis
Postadres: ZAC du plan, 230 avenue Counoise
Plaats: Entraigues-sur-la-Sorgue
NUTS-code: FR
Postcode: 84320
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 802.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190118
Perceel nr.: 118
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nihon Kohden
Postadres: 8 rue François Delage
Plaats: Cachan
NUTS-code: FR
Postcode: 94230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 110.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190119
Perceel nr.: 47-65-99
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Albyn médical
Postadres: 9 avenue Jean Prouvé
Plaats: Saint-Dié-des-Vosges
NUTS-code: FR
Postcode: 88101
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 544.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190120
Perceel nr.: 122
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dumont sécurité
Postadres: 9 rue Lucien Rosengart
Plaats: Ambérieu-en-Bugey
NUTS-code: FR
Postcode: 01500
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 964.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190122
Perceel nr.: 52-123-126-138
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 3M France
Postadres: boulevard de l'Oise
Plaats: Cergy-Pontoise
NUTS-code: FR
Postcode: 95006
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 396.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190123
Perceel nr.: 85-87-145
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Contrôle graphique
Postadres: 4 chemin de Villemenon
Plaats: Brie-Comte-Robert
NUTS-code: FR
Postcode: 77170
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 980.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190124
Perceel nr.: 155
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Drager médical
Postadres: 25 rue Georges Besse
Plaats: Antony
NUTS-code: FR
Postcode: 92182
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 86 983.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190125
Perceel nr.: 80-83-84-88-90-91-93
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Immed Europe
Postadres: PA de la Broye
Plaats: Ennevelin
NUTS-code: FR
Postcode: 59710
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 517.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190126
Perceel nr.: 1-31-32-41-42
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adhésia médical
Postadres: 26 rue de la Montée
Plaats: Flaxlanden
NUTS-code: FR
Postcode: 68720
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 196.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190127
Perceel nr.: 127-128
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medtronic
Postadres: 27 quai Alphonse le Gallo
Plaats: Boulogne-Billancourt
NUTS-code: FR
Postcode: 92513
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 278.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190128
Perceel nr.: 14-25-60-61
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Euromedis
Postadres: ZA de la Tuilerie, rue Pierre Bray
Plaats: Neuilly-sous-Clermont
NUTS-code: FR
Postcode: 60290
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 536.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190129
Perceel nr.: 98
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Life Partners
Postadres: 161 avenue Gallieni
Plaats: Bagnolet
NUTS-code: FR
Postcode: 93170
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190130
Perceel nr.: 23-24-37-30
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Parades
Postadres: PA Ravennes les Francs, 126 rue Rotterdam
Plaats: Bondues
NUTS-code: FR
Postcode: 59588
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 156.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190131
Perceel nr.: 33
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: France hôpital
Postadres: rue Georges Besse, ZI ouest
Plaats: Erstein
NUTS-code: FR
Postcode: 67151
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 568.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190132
Perceel nr.: 21-22
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Molnlycke
Postadres: 13 allée du Château Blanc
Plaats: Wasquehal
NUTS-code: FR
Postcode: 59445
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 964.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190133
Perceel nr.: 2-3-
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DJO
Postadres: 3 rue de Bethar
Plaats: Mouguerre
NUTS-code: FR
Postcode: 64990
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 339.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190134
Perceel nr.: 109-110-112-114-129-130-131-132-133-136
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intersurgical
Postadres: 33 av de Mal de Tassigny
Plaats: Fontenay-sous-Bois
NUTS-code: FR
Postcode: 94127
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 274.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190135
Perceel nr.: 121-169
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Air liquide santé
Postadres: 290 avenue Galilée
Plaats: Aix-en-Provence
NUTS-code: FR
Postcode: 13799
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 246.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190136
Perceel nr.: 124
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Astérie
Postadres: 6 chemin du Bois des Côtes
Plaats: Brignais
NUTS-code: FR
Postcode: 69530
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 494.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190137
Perceel nr.: 50-104-115-116-134
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Teleflex médical
Postadres: Service des marchés
Plaats: Le Faget
NUTS-code: FR
Postcode: 31460
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 264.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190138
Perceel nr.: 86-97
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laboratoire Anios
Postadres: Pavé du Moulin
Plaats: Lille Hellemmes
NUTS-code: FR
Postcode: 59260
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 901.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190139
Perceel nr.: 117
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diffusion technique française
Postadres: 19 rue de la Presse
Plaats: St-Étiennne
NUTS-code: FR
Postcode: 42003
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 066.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190140
Perceel nr.: 49-108
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Int air médical
Postadres: 2 B rue des Ormeaux
Plaats: Bourg-en-Bresse
NUTS-code: FR
Postcode: 01002
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 488.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190141
Perceel nr.: 16-19-26-27
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CA diffusion
Postadres: ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
Plaats: Halluin
NUTS-code: FR
Postcode: 59250
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 316.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190142
Perceel nr.: 164
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Amplifon
Postadres: 22 avenue Aristide Briand
Plaats: Arcueil
NUTS-code: FR
Postcode: 94110
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 461.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190143
Perceel nr.: 156
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medela
Postadres: 14 rue de la Butte Cordière
Plaats: Étampes
NUTS-code: FR
Postcode: 91150
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 961.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190144
Perceel nr.: 157
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mediprema
Postadres: 470 rue Gilles de Gennes
Plaats: Tauxigny
NUTS-code: FR
Postcode: 37310
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 918.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190145
Perceel nr.: 159-160
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEI
Postadres: 901 avenue Alphonse La Vallée, ZI Toulon Est
Plaats: La Farled
NUTS-code: FR
Postcode: 83210
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 050.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190146
Perceel nr.: 140
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telic
Postadres: 379 rue Jean Baptiste Biot
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FR
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 308.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190147
Perceel nr.: 45
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Praticima
Postadres: rue du Pou du ciel
Plaats: Reyzieux
NUTS-code: FR
Postcode: 01600
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 517.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190148
Perceel nr.: 165
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fisher & Paykel
Postadres: 10 avenue du Québec
Plaats: Courtaboeuf
NUTS-code: FR
Postcode: 91946
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 505.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190149
Perceel nr.: 70-71-72-74-75-78
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sterilmed
Postadres: 20 route de Champigny
Plaats: Tinqueux
NUTS-code: FR
Postcode: 51430
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 619.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 190490
Perceel nr.: 64
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 85
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pall France
Postadres: 3 rue des Gaudines
Plaats: Saint-Germain-en-Laye
NUTS-code: FR
Postcode: 78102
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 120.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le présent marché est lancé dans le cadre du Groupement hospitalier de territoire Côte d'opale (GHT) pour le compte des établissements suivants:

— le Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, rue Jacques Monod, 62321 Boulogne-sur-Mer,

— le Centre hospitalier de Calais, 1601 bvd des Justes, 62100 Calais,

— l'institut départemental Albert Calmette, Route de Widehem, 62176 Camiers.

Les lots 4, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 28, 29, 34, 36, 43, 53, 54, 62, 63, 67, 68, 69, 73, 76, 77, 79, 89, 92, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 111, 113,119, 120, 125, 135, 141, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 161, 162, 163, 166, 167, 168, sont déclarés sans suite.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy St-Hilaire
Plaats: Lille
Postcode: 59000
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Référé précontractuel par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Référé contractuel par application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy St-Hilaire
Plaats: Lille
Postcode: 59000
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019