Leveringen - 293855-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Schoolmeubilair

2019/S 120-293855

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
EKRSZ_35246750
Lehel utca 35–37.
Budapest
1135
Hongarije
Contactpersoon: Fodor Péter
Telefoon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oktató bútorok beszerzése

Referentienummer: EKR001036462018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Oktatóbútorok beszerzése

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 067 119.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bútorbeszerzés (HKK iskolabútor)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

MH Anyagellátó Raktárbázis 1095 Budapest, Soroksári út 152.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. részajánlati kör: Bútorbeszerzés (HKK iskolabútor)

Fsz. Beszerzés tárgya Me. (db) Opció lehetősége (db)

1. Iskolapad 56 +6

2. Iskolaszék 112 +12

3. Tanári asztal 6 +1

4. Tanári szék 6 +1

5. Laborasztal 6 +1

6. Labor szekrény mosogatóval 1 -

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap, maximum 12 hónap) / Weging: 2
Prijs - Weging: 8
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. részajánlati kör: Bútorbeszerzés (HKK iskolabútor)

Fsz. Beszerzés tárgya Opció lehetősége (db)

1. Iskolapad +6

2. Iskolaszék +12

3. Tanári asztal +1

4. Tanári szék +1

5. Laborasztal +1

6. Labor szekrény mosogatóval -

Az opció lehívásának módja: a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.

Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

AK a Kbt. 50. § (2) bek. k) pontja alapján az alábbiak szerint adja meg a részajánlattétel kizárásának indokát: Egységesnek kell lennie a beszerzésre kerülő bútoroknak.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nyelvi oktató bútorok

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

MH Anyagellátó Raktárbázis 1095 Budapest, Soroksári út 152.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. részajánlati kör: Nyelvi oktató bútorok

Fsz. Beszerzés tárgya Me. (db) Opció lehetősége (db)

1. Laptop asztal 261 +76

2. Tantermi szék 275 +81

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap, maximum 12 hónap) / Weging: 2
Prijs - Weging: 8
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2. részajánlati kör: Nyelvi oktató bútorok

Fsz. Beszerzés tárgya Opció lehetősége (db)

1. Laptop asztal +76

2. Tantermi szék +81

Az opció lehívásának módja: a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.

Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

AK a Kbt. 50. § (2) bek. k) pontja alapján az alábbiak szerint adja meg a részajánlattétel kizárásának indokát: Egységesnek kell lennie a beszerzésre kerülő bútoroknak.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563367
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bútorbeszerzés (HKK iskolabútor)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_95840204
Corvin tér 10.
Budapest
1011
Hongarije
Telefoon: +36 309691905
E-mail: toth.anita@fsbutor.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 003 937.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 808 408.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Minőségellenőrzési feladatok, szállítási folyamatok ellenőrzése.

Kiss Iskolabútor Kft. 4130 Derecske, Batthyány u. 11.

Adószám: 14146256-2-09

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Nyelvi oktató bútorok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
EKRSZ_51726412
Soproni út 125.
Csorna
9300
Hongarije
Telefoon: +36 96410551
E-mail: kereskedelem@avapack.hu
Fax: +36 96410551
NUTS-code: HU221
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 157 481.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 258 711.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes Ajánlattevő: 1 Rk

1. Rk: FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság 1011 Budapest, Corvin tér 10. 13142122241

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők: 1 Rk

Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft, 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23. 11893389213

Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin utca 1-3. 11079130205

FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 1011 Budapest, Corvin tér 10. 13142122241

Balaton Bútor Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8200 Veszprém, Házgyári út 4.

14554674219

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők: 1 RK

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. utca 11. 11878238204

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4. 13063203207

G-Green Furniture Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4. 23768648207

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós utca 11. 24151193204

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi út 27. 10693818208

Nyertes Ajánlattevő: 2 Rk

Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni út 125. 12712698208

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők: 2 Rk

Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin utca 1-3. 11079130205

Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft, 2072 Zsambek, Magyar utca 21-23. 11893389213

FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 1011 Budapest, Corvin tér 10. 13142122241

Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni út 125. 12712698208

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők: 2 RK

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. utca 11. 11878238204

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4. 13063203207

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós utca 11. 24151193204

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi út 27. 10693818208

G-Green Furniture Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4. 23768648207

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019