Leveringen - 293857-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Software voor faciliteitenbeheer

2019/S 120-293857

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
LT-01122
Litouwen
Contactpersoon: Evaldas Stadalius
Telefoon: +370 52717230
E-mail: evaldas.stadalius@vrm.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://tvud.lrv.lt/

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5010

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Programinės įrangos licencijos (D5-115)

Referentienummer: 434747
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48421000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Siekiant užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos centralizuotą valdymą, būtina įgyvendinti Vidaus reikalų informacinės sistemos centralizuoto valdymo plėtrą, kurios metu būtų įsigytos papildomos Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų centralizuoto valdymo programinės įrangos licencijos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Šventaragio g. 2, Vilnius.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Marval MSM Expert arba lygiavertės programinės įrangos konkurentinės licencijos – 70 vnt.;

2) ataskaitų modulio Xtraction licencijos – 5 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 092-221865
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Programinės įrangos licencijos (D5-115)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
Litouwen
Telefoon: +370 2688037
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt

Internetadres: https://vat.teismas.lt/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019