Leveringen - 293858-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kielce: Farmaceutische producten

2019/S 120-293858

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Artwińskiego 3
Plaats: Kielce
NUTS-code: PL72
Postcode: 25-734
Land: Polen
Contactpersoon: Sekcja zamówień publicznych
E-mail: mariusz.klimczak@onkol.kielce.pl
Telefoon: +48 413674280
Fax: +48 413674071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wraz z leków onkologicznych, leków ogólnych, immunoglobiny, narzędzi jednorazowych dla Apteki szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Referentienummer: AZP 241-37/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup wraz z leków onkologicznych, leków ogólnych, immunoglobiny, narzędzi jednorazowych dla Apteki szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do:

Pakietu nr 1- Leki różne,

Pakietu nr 2 – Thalidominde,

Pakietu nr 3 – Antybiotyki,

Pakietu nr 4 – Metamizolum natricum,

Pakietu nr 5 – Immunoglobulinum human normale – proszek do przygotowywania roztworu do infuzji,

Pakietu nr 6 – Immunoglobulinum humanum normale,

Pakietu nr 7 –Leki ogólne,

Pakietu nr 8 – Amikacini – roztwór do wstrzykiwań,

Pakietu nr 9 – Mitotanum,

Pakietu nr 10 – Lanreotidum autogel,

Pakietu nr 11- Paracetamol roztwór – 1g/100ml,

Pakietu nr 12 – Permetreksedum,

Pakiet nr 13 – Narzędzia jednorazowego użytku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 128 282.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1- Leki różne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakietu nr 1- Leki różne

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 1: 72.839,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2 – Thalidominde,

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 2 – Thalidominde,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 2: 1.264,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3 – Antybiotyki

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 3 – Antybiotyki

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 3: 5.339,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4 – Metamizolum natricum,

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 4 – Metamizolum natricum,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 4: 3.118,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6 – Immunoglobulinum humanum normale,

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 6 – Immunoglobulinum humanum normale,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 6: 47.449,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 7 –Leki ogólne,

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 7 –Leki ogólne,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 7: 10.113,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 8 – Amikacini – roztwór do wstrzykiwań,

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 8 – Amikacini – roztwór do wstrzykiwań,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 8:794,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 9 – Mitotanum,

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 9 – Mitotanum,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 9: 12.423,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 10 – Lanreotidum autogel,

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 10 – Lanreotidum autogel,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 10: 49.213,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 11- Paracetamol roztwór – 1g/100ml,

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 11- Paracetamol roztwór – 1g/100ml,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 11:2.911,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 12 – Permetreksedum,

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 12 – Permetreksedum,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 12: 7.045,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 13 – Narzędzia jednorazowego użytku.

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 13 – Narzędzia jednorazowego użytku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 13: 1.157,00 zł

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 055-126300
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet nr 1- Leki różne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Postadres: Bonifraterska 17
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-203
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 641 992.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 642 829.25 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet nr 2 – Thalidominde,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Storkpharm Sp. z o.o.
Postadres: Partyzantów 8/10 lok. 20
Plaats: Częstochowa
NUTS-code: PL
Postcode: 42-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 203.00 PLN
Laagste offerte: 55 188.00 PLN / Hoogste offerte: 161 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet nr 3 – Antybiotyki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bialmed Sp. z o.o.
Postadres: Kazimierzowska 46/48/35
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 02-546
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 266 953.00 PLN
Laagste offerte: 286 121.00 PLN / Hoogste offerte: 310 141.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pakiet nr 4 – Metamizolum natricum,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: URTICA Sp. z o.o.
Postadres: Krzemieniecka 120
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Postcode: 54-613
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGF S.A.
Postadres: Zbąszyńska 3
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL
Postcode: 91-342
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 906.00 PLN
Laagste offerte: 108 134.00 PLN / Hoogste offerte: 117 141.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 6
Benaming:

Pakiet nr 6 – Immunoglobulinum humanum normale,

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 7
Benaming:

Pakiet nr 7 –Leki ogólne,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Postadres: Szopieniecka 77
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL
Postcode: 40-431
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 505 666.00 PLN
Laagste offerte: 440 450.75 PLN / Hoogste offerte: 449 122.75 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 8
Benaming:

Pakiet nr 8 – Amikacini – roztwór do wstrzykiwań,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Postadres: Tysiąclecia 14
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL
Postcode: 64-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 700.00 PLN
Laagste offerte: 39 700.00 PLN / Hoogste offerte: 40 964.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 9
Benaming:

Pakiet nr 9 – Mitotanum,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Imed Poland Sp. z o.o.
Postadres: Puławska 314
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 02-819
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 621 180.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 621 180.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 10
Benaming:

Pakiet nr 10 – Lanreotidum autogel,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: URTICA Sp. z o.o.
Postadres: Krzemieniecka 120
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Postcode: 54-613
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGF S.A.
Postadres: Zbąszyńska 3
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL
Postcode: 91-342
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 460 654.00 PLN
Laagste offerte: 2 461 176.00 PLN / Hoogste offerte: 2 472 540.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 11
Benaming:

Pakiet nr 11- Paracetamol roztwór – 1g/100ml,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Postadres: Tysiąclecia 14
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL
Postcode: 64-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 550.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 550.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 12
Benaming:

Pakiet nr 12 – Permetreksedum,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asclepios S.A.
Postadres: Hubska 44
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Postcode: 50-502
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 352 260.00 PLN
Laagste offerte: 274 113.00 PLN / Hoogste offerte: 615 012.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 13
Benaming:

Pakiet nr 13 – Narzędzia jednorazowego użytku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citonet-Kraków Sp. z o.o.
Postadres: Gromadzka 52
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL
Postcode: 30-719
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Postadres: Żółkiewskiego 20/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL
Postcode: 87-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 860.00 PLN
Laagste offerte: 53 840.00 PLN / Hoogste offerte: 61 040.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019