Leveringen - 293863-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santa Cruz de Tenerife: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2019/S 120-293863

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Nationaal identificatienummer: P3800001D
Postadres: Plaza de España, s/n
Plaats: Santa Cruz de Tenerife
NUTS-code: ES70
Postcode: 38003
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
E-mail: licitaciones@tenerife.es
Telefoon: +34 901501901
Fax: +34 922239704

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenerife.es/

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco para el suministro de vestuario y complementos diversos para el personal al servicio del Cabildo Insular de Tenerife

Referentienummer: LO3380011-LA0008104-PRL-05/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco para el suministro de vestuario y complementos diversos para el personal al servicio del Cabildo Insular de Tenerife.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 350 630.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vestuario monocolor (verde, azul, granate): polo m/c, polo m/l, jersey polar, cortavientos, parka y pantalón para agua

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vestuario monocolor (verde, azul, granate): polo m/c, polo m/l, jersey polar, cortavientos, parka y pantalón para agua.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vestuario visibilidad realzada (verde, azul, granate): polo VR m/c, polo VR m/l, jersey polar VR, cortavientos VR, parka VR, pantalón para agua VR y buzo VR

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vestuario visibilidad realzada (verde, azul, granate): polo VR m/c, polo VR m/l, jersey polar VR, cortavientos VR, parka VR, pantalón para agua VR y buzo VR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vestuario visibilidad realzada convenios: polo VR m/c convenios, polar VR convenios

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vestuario visibilidad realzada convenios: polo VR m/c convenios, polar VR convenios.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pantalones: pantalón multibolsillos convenios, pantalón multibolsillos, pantalón técnico, pantalón técnico desmontable

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pantalones: pantalón multibolsillos convenios, pantalón multibolsillos, pantalón técnico, pantalón técnico desmontable.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alta visibilidad: pantalón AV convenios, pantalón AV, polo AV m/c, polo AV m/l, jersey polar AV, cortavientos AV, parka AV y pantalón para agua AV

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alta visibilidad: pantalón AV convenios, pantalón AV, polo AV m/c, polo AV m/l, jersey polar AV, cortavientos AV, parka AV y pantalón para agua AV.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Incendios: pantalón incendios forestales, camisa incendios forestales, camiseta interior incendios forestales y cubrenuca incendios forestales

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Incendios: pantalón incendios forestales, camisa incendios forestales, camiseta interior incendios forestales y cubrenuca incendios forestales.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Calcetines: calcetín convenios, calcetín verano, calcetín invierno, calcetín alta montaña y calcetín deporte

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Calcetines: calcetín convenios, calcetín verano, calcetín invierno, calcetín alta montaña y calcetín deporte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ropa térmica: camiseta térmica alta montaña, pantalón térmico alta montaña, camiseta térmica y pantalón térmico

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ropa térmica: camiseta térmica alta montaña, pantalón térmico alta montaña, camiseta térmica y pantalón térmico.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tubulares: tubular térmico (negro, verde, azul, alta visibilidad), tubular polar (verde, alta visibilidad) y tubular ignífugo

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tubulares: tubular térmico (negro, verde, azul, alta visibilidad), tubular polar (verde, alta visibilidad) y tubular ignífugo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gorros: gorra convenios, gorra, gorro lana, gorro ala

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gorros: gorra convenios, gorra, gorro lana, gorro ala.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cinturones: cinturón cuero

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cinturones: cinturón cuero.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vestuario blanco: camisa blanca, pantalón blanco y bata

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vestuario blanco: camisa blanca, pantalón blanco y bata.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soldador: camiseta soldador, camisa soldador, cazadora soldador, pantalón soldador

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Soldador: camiseta soldador, camisa soldador, cazadora soldador, pantalón soldador.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ordenanza: pantalón hombre, pantalón mujer, falda, camisa m/c hombre, camisa m/l hombre, blusa m/c mujer, blusa m/l mujer, chaleco hombre, chaleco mujer, rebeca hombre, rebeca mujer

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ordenanza: pantalón hombre, pantalón mujer, falda, camisa m/c hombre, camisa m/l hombre, blusa m/c mujer, blusa m/l mujer, chaleco hombre, chaleco mujer, rebeca hombre, rebeca mujer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Varios: buzo, faja lumbar, chaleco multibolsillos alta visibilidad, traje de agua y traje de agua alta visibilidad

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
18213000
18221000
18232000
18234000
18235000
18235400
18330000
18333000
18425000
18441000
18443340
19220000
19231000
35113400
35113440
35113460
35121300
37411300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Varios: buzo, faja lumbar, chaleco multibolsillos alta visibilidad, traje de agua y traje de agua alta visibilidad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.1
Kostencriterium - Naam: Características técnicas, ergonómicas y funcionales. Criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.3
Kostencriterium - Naam: Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos / Weging: 0.6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-444352
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53/2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vestuario monocolor (verde, azul, granate): polo m/c, polo m/l, jersey polar, cortavientos, parka y pantalón para agua

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iturri, S. A.
Nationaal identificatienummer: A41050113
Postadres: Avenida Roberto Osborne, 5
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 750.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53/2019
Perceel nr.: 2
Benaming:

Vestuario visibilidad realzada (verde, azul, granate): polo VR m/c, polo VR m/l, jersey polar VR, cortavientos VR, parka VR, pantalón para agua VR y buzo VR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iturri, S. A.
Nationaal identificatienummer: A41050113
Postadres: Avenida Roberto Osborne, 5
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53/2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

Vestuario visibilidad realzada convenios: polo VR m/c convenios, polar VR convenios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iturri, S. A.
Nationaal identificatienummer: A41050113
Postadres: Avenida Roberto Osborne, 5
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 51/2019
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pantalones: pantalón multibolsillos convenios, pantalón multibolsillos, pantalón técnico, pantalón técnico desmontable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53/2019
Perceel nr.: 5
Benaming:

Alta visibilidad: pantalón AV convenios, pantalón AV, polo AV m/c, polo AV m/l, jersey polar AV, cortavientos AV, parka AV y pantalón para agua AV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iturri, S. A.
Nationaal identificatienummer: A41050113
Postadres: Avenida Roberto Osborne, 5
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 700.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53/2019
Perceel nr.: 6
Benaming:

Incendios: pantalón incendios forestales, camisa incendios forestales, camiseta interior incendios forestales y cubrenuca incendios forestales

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iturri, S. A.
Nationaal identificatienummer: A41050113
Postadres: Avenida Roberto Osborne, 5
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 51/2019
Perceel nr.: 7
Benaming:

Calcetines: calcetín convenios, calcetín verano, calcetín invierno, calcetín alta montaña y calcetín deporte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 100.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 100.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 51/2019
Perceel nr.: 8
Benaming:

Ropa térmica: camiseta térmica alta montaña, pantalón térmico alta montaña, camiseta térmica y pantalón térmico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 51/2019
Perceel nr.: 9
Benaming:

Tubulares: tubular térmico (negro, verde, azul, alta visibilidad), tubular polar (verde, alta visibilidad) y tubular ignífugo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 51/2019
Perceel nr.: 10
Benaming:

Gorros: gorra convenios, gorra, gorro lana, gorro ala

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53/2019
Perceel nr.: 11
Benaming:

Cinturones: cinturón cuero

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iturri, S. A.
Nationaal identificatienummer: A41050113
Postadres: Avenida Roberto Osborne, 5
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 56/2019
Perceel nr.: 12
Benaming:

Vestuario blanco: camisa blanca, pantalón blanco y bata

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Publisize, S. L.
Nationaal identificatienummer: B80747496
Postadres: C/ Antonio Pérez, 19
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 51/2019
Perceel nr.: 13
Benaming:

Soldador: camiseta soldador, camisa soldador, cazadora soldador, pantalón soldador

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 50/2019
Perceel nr.: 14
Benaming:

Ordenanza: pantalón hombre, pantalón mujer, falda, camisa m/c hombre, camisa m/l hombre, blusa m/c mujer, blusa m/l mujer, chaleco hombre, chaleco mujer, rebeca hombre, rebeca mujer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Uniformes del Atlántico, S. L.
Nationaal identificatienummer: B38722922
Postadres: Carretera General Puerto de la Cruz, Las Arenas 2
Plaats: Puerto de la Cruz
NUTS-code: ES709
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 880.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 880.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 53/2019
Perceel nr.: 15
Benaming:

Varios: buzo, faja lumbar, chaleco multibolsillos alta visibilidad, traje de agua y traje de agua alta visibilidad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iturri, S. A.
Nationaal identificatienummer: A41050113
Postadres: Avenida Roberto Osborne, 5
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Postadres: Plaza de España, s/n
Plaats: Santa Cruz de Tenerife
Postcode: 38003
Land: Spanje

Internetadres: http://www.tenerife.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019