Leveringen - 293867-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Cherven bryag: Farmaceutische producten

2019/S 120-293867

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „MBAL — Cherven bryag“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000410056
Postadres: ul. „Yane Sandanski“ No. 61
Plaats: Cherven bryag
NUTS-code: BG314
Postcode: 5980
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Asya Atanasova
E-mail: mbal.chervenbryag@gmail.com
Telefoon: +359 65992766
Fax: +359 65992766

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mbal-chervenbryag.com

Adres van het kopersprofiel: http://mbal-chervenbryag.com/bg/?=7

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Лекарствени продукти

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 725.50 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 044-099943

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Benaming:

Доставка на лабораторни консумативи

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Елпак Лизинг
Nationaal identificatienummer: 200872196
Postadres: ул. „Д-р Иван Богоров“ № 12, ет. 2
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
E-mail: elpak@elpak.bg
Telefoon: +359 52602360
Fax: +359 52699060
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 725.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019