Leveringen - 293871-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Ruda Śląska: Kantoormeubilair

2019/S 120-293871

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II nr 6
Ruda Śląska
41-709
Polen
Contactpersoon: Marta Paprocka, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
Telefoon: +48 322449094
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Fax: +48 322487348
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rudaslaska.bip.info.pl

Adres van het kopersprofiel: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż mebli oraz sprzedaż wyposażenia wraz z montażem dla budynku „Stacja Biblioteka” przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej

Referentienummer: AP.271.68.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych mebli oraz sprzedaż nowego wyposażenia wraz z montażem dla budynku „Stacja Biblioteka” przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 960 239.95 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż mebli dla budynku „Stacja Biblioteka” przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000
39141100
39143310
39112000
39113100
39121000
39155000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych mebli dla budynku „Stacja Biblioteka” w Rudzie Śląskiej, w tym. m.in.: regałów, stolików, foteli, krzeseł, zestawów kuchennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres udzielonej rękojmi na przedmiot zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: jakość - wytrzymałość tkaniny na ścieranie (...) / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPSL.10.03.03-24-068A/17-004

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż systemu nagłośnienia i projekcji obrazu oraz pozostałego sprzętu dla budynku „Stacja Biblioteka” przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32341000
32342412
32342400
44316300
30232100
38652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego systemu nagłośnieniowego i projekcji obrazu oraz pozostałego sprzętu dla budynku „Stacja Biblioteka” w Rudzie Śląskiej, w tym. m.in.: projektorów multimedialnych, ekranu projekcyjnego, zestawu nagłośnieniowego, mikrofonów, konsoli audio. Zamawiający,w ramach umowy, wymaga również przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych pracowników Biblioteki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres udzielonej rękojmi na przedmiot zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPSL.10.03.03-24-068A/17-004

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 057-131057
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa i montaż mebli dla budynku „Stacja Biblioteka” przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lucjan Sp. z o.o.
ul. Toruńska 39
Solec Kujawski
86-050
Polen
NUTS-code: PL61
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 534 218.95 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 187.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa i montaż systemu nagłośnienia i projekcji obrazu oraz pozostałego sprzętu dla budynku „Stacja Biblioteka” przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AV SHADOK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wolności 404
Zabrze
41-806
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 426 021.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 547 841.46 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy). 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamów. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamów. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP. 4. Terminy wnoszenia odwołań: 4.1. Odwołanie wnosi się: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni 4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postęp. o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6.1. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzecz. skargę może wnieść także Prezes Urzędu, który może także przystąpić do toczącego się postęp.. Do czynności podejmowanych przez Prezesa stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia itd. 6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019