Leveringen - 293874-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Tijdcontrolesysteem of werktijdregistratie-apparaat

2019/S 120-293874

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 61
Carretera de Pozuelo, 61
Madrid
28222
Spanje
Contactpersoon: Compras — Contratación
E-mail: licitaciones@fremap.es
NUTS-code: ES

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fremap.es

Adres van het kopersprofiel: www.contrataciondelestado.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 61
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 61

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del suministro y mantenimiento de la solución de control de presencia para Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 61

Referentienummer: LICT/99/017/2018/0121
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35125200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del suministro y mantenimiento de la solución de control de presencia para Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 61.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 226 758.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51213000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación del suministro y mantenimiento de la solución de control de presencia para Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 61.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Terminal de control de presencia (CP-terminal) disponga de tecnología POE. / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: CV — latencia / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Rapidez / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Batería / Weging: 1.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wifi / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Pantalla / Weging: 0.5
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-076342
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contratación del suministro y mantenimiento de la solución de control de presencia para Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 61

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maintenance Development, S. A.
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 332 755.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 226 758.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Madrid
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019