Leveringen - 293877-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Systeem voor opsporing van voertuigen

2019/S 120-293877

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie
Postadres: al. Wyzwolenia 6
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823
Postcode: 35-959
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Motyka-Mamczura
E-mail: zamowienia@zgpks.rzeszow.pl
Telefoon: +48 178603203
Fax: +48 178603205

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zgpks.rzeszow.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transport publiczny

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie oraz integracja systemu transportowego ROF

Referentienummer: BZ.ZG.271.4.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia było: Wdrożenie oraz integracja systemu transportowego ROF w ramach

projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności

Mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu

Publicznego na terenie ROF”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 309 674.80 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34923000
35261000
45316210
32400000
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rzeszów, al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem Umowy było Wdrożenie oraz integracja systemu transportowego ROF w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, obejmująca w szczególności:

a) dostawę, montaż, instalację i konfigurację Sprzętu komputerowego wraz z sieciami elektrycznymi i teleinformatycznymi,

b) dostawę, montaż, instalację i uruchomienie Tablic informacji pasażerskiej,

c) dostawę, instalację, wdrożenie oraz uruchomienie Strony internetowej oraz Aplikacji klienckiej,

d) przeprowadzenie Szkolenia,

e) dostawę, montaż, wdrożenie oraz uruchomienie infokiosków oraz dostawa urządzeń służących do sprzedaży biletów w autobusach,

f) dostawę, instalację wdrożenie oraz uruchomienie Systemu zarządzania ruchem i informacji (wraz z funkcją informacji pasażerskiej), a także integracja z systemem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił - załącznik nr 1 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był złożyć na wezwanie Zamawiającego próbkę oferowanych systemów i następnie w kolejnym terminie przeprowadzić stosowną demonstrację złożonej próbki. Szczegółowy opis próbki oraz zasady i zakres demonstracji znajdują się̨ w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

Zamawiający wymagał zaoferowania na cały przedmiot zamówienia przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 24 miesiące (z wyjątkiem urządzeń w autobusach umożliwiających sprzedaż biletów, których gwarancja wynosi 12 miesiące). Istnieje możliwość zaoferowania dodatkowej gwarancji wraz z rozszerzoną rękojmią przez co można było uzyskać dodatkowe 36 pkt w kryterium – Okres gwarancji. (Kryterium „Okres gwarancji”)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 36
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 4
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.05.05.00-18-0001/17 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie zastrzegał obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Zamawiający nie przewidywał zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewidywał aukcji elektronicznej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadziło się w języku polskim.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-135975
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Wdrożenie oraz integracja systemu transportowego ROF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LIDER KONSORCJUM: R&G PLUS sp. z o. o.
Postadres: ul. Traugutta 7
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL824
Postcode: 39-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ITS Technology - Solveo Sp. z o.o. Sp.k.
Postadres: ul. Rejtana 36
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823
Postcode: 35-310
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E-Service Sp. z o. o. ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów
Postadres: ul. Kopaczewskiego 2
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823
Postcode: 35-225
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 309 674.80 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 244 345.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:

1) Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa. “FAZA” Grzegorz Synoś w zakresie ładowarki USB Dw. Rz.

2) Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa. “FAZA” Grzegorz Synoś w zakresie sieci elektryczne Dw. Rz.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust. 1

pkt 12-23 uPzp.

2.Zamawiający przewidywał fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 uPzp.

3.Wykluczenie wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 uPzp.

4.Wykonawca zobowiązany był przesłać elektronicznie aktualne na dzień składania ofert oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a)nie podlega wykluczeniu

b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.Oświadczenie, o którym mowa w pkt.4 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego

Dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu

Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego

Dalej „JEDZ”.Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ pkt 9.1.

6.Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa JEDZ w zakresie

wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.

7.Wykonawca który powoływał się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu, składał JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.

8.Zamawiający, na podstawie art.24aa, w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie zbadania,czy

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

Warunki udziału w postępowaniu.

9.Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w

Postępowaniu Wykonawca zobowiązany był do złożenia (pkt 9.6 SIWZ):

a)Informację z Krajowego Rejestru Karnego

b)Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne -zał. nr 7 do SIWZ

c)Oświadczenie o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

Zdrowotne -zał. nr 8 do SIWZ

d)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

e)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art.24 ust.5 pkt 8 uPzp

f)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS w celu potwierdzenia braku

Podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 8 uPzp.

10.Na wezwanie Zamawiającego,w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego (pkt 9.7 SIWZ)należało przedłożyć:

a) próbkę w postaci dwóch dysków przenośnych, w tym jeden zapasowy.

11.Jeżeli Wykonawca miał siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa (pkt

9.12 SIWZ):

a)Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

b)Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.14 i 21

c)Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

d)Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków.

12.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

Przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

Zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13.Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosił 60 dni. Bieg terminu związania

Ofertą rozpoczynał się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.Wykonawca zobowiązany był wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (pkt 13 SIWZ).

15.Szczegółowe kryteria opisane w pkt. 18 SIWZ.

16.SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w

postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –

Jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

Internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

Przysługuje skarga do sądu.

8 / 8

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie

Skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo

Pocztowe (Dz.U.2018 poz. 2188 z póź. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Szczegółowe środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019