Leveringen - 293879-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Beschermende en veiligheidskleding

2019/S 120-293879

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationaal identificatienummer: 121390415
Postadres: ul. Montelupich 3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Ptak
E-mail: mag.ptak@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - kombinezon czołgisty wzór 2010

Referentienummer: 140/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kombinezon czołgisty wzór 2010.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Zadanie nr 1 – Kombinezon czołgisty wzór 2010

Zadanie nr 2 – Kombinezon czołgisty wzór 2010

Zadanie nr 3 – Kombinezon czołgisty wzór 2010

3. System zarządzania jakością wykonawcy winien spełniać wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1 – w odniesieniu do wszystkich zadań.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kombinezon czołgisty wzór 2010

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów czołgisty wzór 2010 w ilości 3 000 sztuk.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert). Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane od dnia zawarcia umowy w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega jednak, że nie krótszym niż 60 dni od podpisania umowy oraz nie dłuższym niż 120 dni od podpisania umowy.

UWAGA

Jeżeli termin realizacji zamówienia wskazany przez wykonawcę w ofercie, w momencie podpisania umowy będzie przekraczał datę 29.11.2019 r., to Zamawiający do umowy wpisze termin realizacji zamówienia 29.11.2019 r.

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2)aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 634/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez WOBWSM zgodnie z „Instrukcją oceny i potwierdzania zgodności zakładowych wzorów z zatwierdzonymi wojskowymi dokumentacjami oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępną na stronie internetowej WOBWSM, w terminie 16 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2.Wymagane wadium: 26.100,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kombinezon czołgisty wzór 2010

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów czołgisty wzór 2010 w ilości 3 000 sztuk.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert). Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane od dnia zawarcia umowy w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega jednak, że nie krótszym niż 60 dni od podpisania umowy oraz nie dłuższym niż 120 dni od podpisania umowy.

UWAGA

Jeżeli termin realizacji zamówienia wskazany przez wykonawcę w ofercie, w momencie podpisania umowy będzie przekraczał datę 29.11.2019 r., to Zamawiający do umowy wpisze termin realizacji zamówienia 29.11.2019 r.

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2)aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 634/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez WOBWSM zgodnie z „Instrukcją oceny i potwierdzania zgodności zakładowych wzorów z zatwierdzonymi wojskowymi dokumentacjami oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępną na stronie internetowej WOBWSM, w terminie 16 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2.Wymagane wadium: 26.100,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kombinezon czołgisty wzór 2010

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów czołgisty wzór 2010 w ilości 4 000 sztuk.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert). Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane od dnia zawarcia umowy w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega jednak, że nie krótszym niż 60 dni od podpisania umowy oraz nie dłuższym niż 120 dni od podpisania umowy.

UWAGA

Jeżeli termin realizacji zamówienia wskazany przez wykonawcę w ofercie, w momencie podpisania umowy będzie przekraczał datę 29.11.2019 r., to Zamawiający do umowy wpisze termin realizacji zamówienia 29.11.2019 r.

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2)aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 634/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym (wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez WOBWSM zgodnie z „Instrukcją oceny i potwierdzania zgodności zakładowych wzorów z zatwierdzonymi wojskowymi dokumentacjami oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępną na stronie internetowej WOBWSM, w terminie 16 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2.Wymagane wadium: 34.700,00 PLN.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-234023
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Kombinezon czołgisty wzór 2010

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Kombinezon czołgisty wzór 2010

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Kombinezon czołgisty wzór 2010

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2.Wraz z ofertą każdy wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia.

3.Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w nie krótszym niż 10 dni,terminie,aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa poniżej w pkt 6, 7 i 8, w sekcji II (odnośnie każdego z przedmiotów zamówienia) oraz w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

6.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:

1)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy;

2)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz 716).

7.Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

8.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy, zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów o których mowa w pkt 6 dotyczących tego podwykonawcy.

9.Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom część zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenie w formie JEDZ dotyczące podwykonawców.

10.Oferta musi zawierać również następujące oświadczenia i dokumenty:

— wypełniony druk Oferta,

— wypełniony formularz cenowy,

— pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019