Leveringen - 293887-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Malchow: Brandbluswagens

2019/S 120-293887

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inselstadt MalchowDer Bürgermeister
Postadres: Alter Markt 1
Plaats: Malchow
NUTS-code: DE80J
Postcode: 17213
Land: Duitsland
Contactpersoon: Michaela Strübing
E-mail: michaela.struebing@inselstadt-malchow.de
Telefoon: +49 39932 / 88-182
Fax: +49 39932 / 88-199

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.inselstadt-malchow.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20

Referentienummer: E41938964
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 für die Gemeinde Fünfseen über das Amt Malchow, Alter Markt 1, 17213 Malchow.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 292 124.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20

Perceel nr.: 1 - Fahrgestell
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
NUTS-code: DE8
NUTS-code: DE80
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Fünfseen (Rogeez)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung eines Fahrgestells für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20 für die Gemeinde Fünfseen über das Amt Malchow, Alter Markt 1, 17213 Malchow.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20

Perceel nr.: 2 - Feuerwehrtechnischer Aufbau
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE8
NUTS-code: DE80
NUTS-code: DE80J
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Fünfseen (Rogeez)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung eines Feuerwehrtechnischen Aufbaus für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20 für die Gemeinde Fünfseen über das Amt Malchow, Alter Markt 1, 17213 Malchow.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20

Perceel nr.: 3 - Feuerwehrtechnische Beladung
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
NUTS-code: DE8
NUTS-code: DE80
NUTS-code: DE80J
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Fünfseen (Rogeez)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung der Feuerwehrtechnischen Beladung für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20 für die Gemeinde Fünfseen über das Amt Malchow, Alter Markt 1, 17213 Malchow.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-328917
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1 - Fahrgestell
Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Man Truck & Bus Deutschland GmbH
Postadres: Dierkower Damm 38c
Plaats: Rostock
NUTS-code: DE803
Postcode: 18146
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 579.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2 - Feuerwehrtechnischer Aufbau
Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Josef Lentner GmbH
Postadres: Josef-Neumeier-Str. 3
Plaats: Hohenlinden
NUTS-code: DE218
Postcode: 85664
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 189 544.49 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3 - Feuerwehrtechnische Beladung
Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Albert Ziegler GmbH
Postadres: Memminger Str. 28
Plaats: Giengen/Brenz
NUTS-code: DE11C
Postcode: 89537
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 000.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Die für Sie notwendigen Unterlagen haben wir ins Internet eingestellt. Unter der Adresse https://portal.evergabemv.de/E49479861 stehen Ihnen die Unterlagen zum Download bereit. Um die Unterlagenherunterladen und an der Bieterkommunikation teilnehmen zu können, müssen Sie bei der elektronischenVergabeplattform für Mecklenburg-Vorpommern registriert sein. Die Registrierung auf der Vergabeplattform –genau wie die Nutzung der Plattform – ist kostenlos und wird auf einer gesicherten Internetseite (ersichtlich imAdressenfeld als „https“) abgefragt.

Hilfe beim Download und/oder bei der elektronischen Angebotsabgabe erhalten Sie kostenfrei durch HerrnStefan Jendrusch (subreport) unter der Telefonnummer 0221/98 578-33.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
Postadres: Johannes-Stelling-Str. 14
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Telefoon: +49 0385/5885164
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Inselstadt Malchow
Postadres: Alter Markt 1
Plaats: Malchow
Postcode: 17213
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019