Leveringen - 293890-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Doncaster: Reinigingsmiddelen

2019/S 120-293890

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Doncaster College
Postadres: The Hub, Chappell Drive
Plaats: Doncaster
NUTS-code: UK
Postcode: DN1 2RF
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: nigel.dexter@tenetservices.com
Telefoon: +44 1376511411
Fax: +44 1376515970

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.don.ac.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.don.ac.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Lindsey College
Postadres: Kingsway, Brumby
Plaats: Scunthorpe
NUTS-code: UK
Postcode: DN17 1AJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: nigel.dexter@tenetservices.com
Telefoon: +44 1724889000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.northlindsey.ac.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.northlindsey.ac.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DN Colleges — Supply of Cleaning and Janitorial Products

Referentienummer: CA5852 -
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39830000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The current contract for the supply of cleaning and janitorial products for North Lindsey College is ending and following the decision to bring the cleaning service at Doncaster College in house there is a need to look at the supply of cleaning and janitorial products for the whole group.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 162 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: DN Colleges Group

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Doncaster.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of cleaning and janitorial products to DN Colleges Group (Both Doncaster College and North Lindsey College).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 45.00 %
Prijs - Weging: 55.00 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

60 month(s) from the commencement date, with 36 initial month(s) and option to extend 2x12 month(s).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: North Lindsey College

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Scunthorpe.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of cleaning and janitorial products to North Lindsey College.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 45.00 %
Prijs - Weging: 55.00 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

60 month(s) from the commencement date, with 36 initial month(s) and option to extend 2x12 month(s).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Doncaster College

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Doncaster.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of cleaning and janitorial products to Doncaster College.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 45.00 %
Prijs - Weging: 55.00 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

60 month(s) from the commencement date, with 36 initial month(s) and option to extend 2x12 month(s).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-138282
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA5852
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: DN Colleges Group

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arden Winch and Co Ltd
Postadres: Acres Hill Lane
Plaats: Sheffield
NUTS-code: UK
Postcode: S9 4LR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: steve.barker@ardenwinch.com
Telefoon: +44 1142433755

Internetadres: www.ardenwinch.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 162 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA5852
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2: North Lindsey College

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CA5852
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Doncaster College

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Section II.3) – dates refer to the initial contract period and do not include the options of any extensions.

Section IV.3.5) – any dates shown are an estimate.

In the first instance, candidates should register with www.multiquote.com and express an interest in the contract, full details of the contract will be available.

The Contracting Authority shall not be under any obligation to accept any tender. The Contracting Authority reserves the right to cancel the entire or parts of the tender, without such an action conferring any right to compensation on the tenderers.

The Contracting Authority has no liability to settle any cost incurred by the tenderer as a result of the tendering procedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tenet Education Services
Postadres: North Lindsey College
Plaats: Scunthorpe
Postcode: DN17 1AJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: nigel.dexter@tenetservices.com
Telefoon: +44 7879190769
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tenet Education Services
Postadres: North Lindsey College
Plaats: Scunthorpe
Postcode: DN17 1AJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: nigel.dexter@tenetservices.com
Telefoon: +44 7879190769
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point that information on the award of the contract is communicated to tenderers. If an appeal regarding the award of contract has not been successfully resolved then the Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take action in the High Court. Any such action must be brought promptly (generally within 3 months).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tenet Education Services
Postadres: North Lindsey College
Plaats: Scunthorpe
Postcode: DN17 1AJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: nigel.dexter@tenetservices.com
Telefoon: +44 7879190769
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019