Leveringen - 293893-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Machines voor de productie van textiel, kleding en leder

2019/S 120-293893

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institut français de la Mode
36 quai d'Austerlitz
Paris
75013
Frankrijk
Telefoon: +33 170388989
E-mail: jmartin@ifm-paris.com
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ifmparis.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marches.maximilien.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement d'enseignement supérieur
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, l'installation et la mise en service opérationnelle de machines pour l'industrie textile et cuir

Referentienummer: 1900001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de machines industrielles destinées à l'enseignement de la couture et du travail du cuir.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 270 053.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Machines destinées à l'équipement d'un atelier cuir

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

Paris.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Machines destinées à l'équipement d'un atelier cuir.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Durée et étendue de la garatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Machines destinées à l'équipement de studios et ateliers de couture

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42715000
42718100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

Paris.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Machines destinées à l'équipement de studios et ateliers de couture.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Durée et étendue de la garatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 061-141158
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Machines destinées à l'équipement d'un atelier cuir

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DAP France
41 rue du Commandant Rolland
Le Bourget
93350
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: https://www.dap-france.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 280.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Machines destinées à l'équipement de studios et ateliers de couture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DAP France
41 rue du Commandant Rolland
Le Bourget
93350
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: https://www.dap-france.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 270 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 212 318.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
Frankrijk

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019