Roboty budowlane - 293900-2020

Submission deadline has been amended by:  366938-2020
25/06/2020    S121

Polska-Olsztyn: Roboty budowlane

2020/S 121-293900

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 001289340
Adres pocztowy: ul. Bydgoska 5
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-243
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
E-mail: przetargi@pan.olsztyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pan.olsztyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pan.olsztyn.pl/index.php/roboty-budowlane
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka naukowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”

Numer referencyjny: 1/Centrum/2020/RB
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pt. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” dalej „Centrum”, na którą składa się zaprojektowanie i wybudowanie budynku laboratoryjno-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na działkach: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn, przy ulicy Władysława Trylińskiego, w województwie warmińsko-mazurskim.

2. Zamawiający zakłada realizację inwestycji w modelu zaprojektuj i wybuduj zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy” (dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę), 1 wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2 wydania 2017) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), World Trade Center II, 29 route de Pres-Bois, Geneva Airport CH-1215 Genewa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 75 586 810.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31300000 Drut i kabel izolowany
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000 Próbne wiercenia i wykopy
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000 Instalacje mechaniczne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
48200000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48800000 Systemy i serwery informacyjne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
51300000 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51600000 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
51700000 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000 Usługi związane z budownictwem
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71800000 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
71900000 Usługi laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Działki: 349/8 obręb 98 Olsztyn oraz 37/30 obręb 149 Olsztyn, przy ulicy Władysława Trylińskiego, w województwie warmińsko-mazurskim

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Planowany zakres inwestycji zawiera:

a) drogę wewnętrzną dojazdową;

b) chodniki, dojścia utwardzone o szer. 3,0 m;

c) parkingi terenowe, utwardzone dojazdy;

d) przyłącza wodociągowe do budynku;

e) przyłącza sanitarne do budynku;

f) sieć kanalizacji deszczowej wewnętrzna;

g) przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku;

h) przyłącze gazowe;

i) przyłącza teletechniczne do budynku;

j) przyłącza energetyczne do budynku;

k) budynek laboratoryjno-administracyjny.

2. Pomieszczenia naukowo-badawcze:

a) Zwierzętarnia;

b) Laboratorium Sensoryczne;

c) Pracownia Biotechniki i Biotechnologii Rozrodu;

d) Zintegrowane Laboratorium Proteomiki i Metabolomiki;

e) Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek;

f) Laboratorium Mikrobiologii i Wirusologii Molekularnej;

g) Laboratorium Biologii Molekularnej;

h) Laboratorium Mikrobiologii Klasycznej;

i) Laboratorium Izotopowe;

j) Laboratorium Modułowe Biomedyczne I;

k) Laboratorium Modułowe Biomedyczne II;

l) Laboratorium Modułowe Biomedyczne III;

m) Laboratorium Modułowe Właściwości Biologicznych;

n) Laboratorium Modułowe Fizjologii Odżywiania;

o) Laboratorium Modułowe Analizy Preparatywnej;

p) Strefa kwalifikacji i badań;

q) Laboratorium biznesowe;

r) Pomieszczenia doktorantów;

s) Pracownie wagowe;

t) Komora chłodnicza laboratoryjna.

3. Pomieszczenia techniczne:

a) sektor zasilania obiektu w ciepło;

b) serwerownia;

c) pomieszczenie gazów laboratoryjnych;

d) sprężarkownia;

e) pomieszczenie generatora ciekłego azotu;

f) bank gamet;

g) magazyn odczynników;

h) pomieszczenie do przechowywania odczynników chemicznych przeznaczonych do utylizacji;

i) pomieszczenie ultra-zamrażarek;

j) pomieszczenie zmywalni i sterylizatorni oraz stacji uzdatniania wody;

k) komora chłodnicza magazynowa;

l) węzeł utylizacyjny;

m) magazyn środków czystości;

n) pomieszczenia gospodarcze;

o) szatnia brudna;

p) warsztat konserwatora;

q) magazyn techniczny;

r) pomieszczenia na sprzęt;

s) rozdzielnie energetyczne;

t) garaż jedno stanowisko;

u) stacja transformatorowa abonencka.

4. Pomieszczenia pozostałe:

a) gabinet dyrektora;

b) gabinet wicedyrektora;

c) sekretariat;

d) biura administracyjne;

e) pokój kierowców i konserwatorów;

f) pomieszczenie na materiały archiwalne;

g) szatnie dla pracowników;

h) pomieszczenia socjalne (pokoje śniadań);

i) pomieszczenia spotkań;

j) dział wydawnictw;

k) recepcja;

l) sale seminaryjne;

m) pomieszczenia relaksacyjne;

n) pomieszczenia zarządzania systemami budynkowymi;

o) pomieszczenie sprzątających;

p) pokoje gościnne;

q) biblioteka;

r) sanitariaty.

5. Instalacje

a) wodna i kanalizacyjna;

b) klimatyzacyjna;

c) wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem;

d) centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

e) energetyczna;

f) wody uzdatnionej;

g) gazów laboratoryjnych;

h) sprężonego powietrza;

i) gazu ziemnego;

j) sygnalizacji włamania i napadu;

k) kontroli dostępu;

l) teletechniczna;

m) monitoringu CCTV;

n) systemu SAP (sygnalizacji przeciwpożarowej);

o) BMS integrujący sterowanie i monitoring istniejących instalacji.

6. Elementy zewnętrzne i inne:

a) ukształtowanie terenu – usunięcie humusu;

b) oświetlenie terenu latarnie;

c) elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery;

d) zieleń – Sadzenie krzewów, drzew, urządzenie trawników;

e) wyposażenie.

Szacunkowa powierzchnia użytkowa netto budynku ok. 7 520 m². Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w okresie 27 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 15.12.2022.

O potrzebie wydłużenia terminu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co najmniej na 30 dni przed upływem terminu wykonania Zamówienia przedkładając równocześnie uzasadnienie wydłużenia na piśmie. Wydłużenie terminu wykonania zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i następuje w drodze aneksu umowy, na zasadach określonych w umowie. Okres projektowania-po podpisaniu umowy z Wykonawcą i będzie trwał do ok. II kwart. 2021 r – ok. 7 m-cy zakończony uzyskaniem pozwolenia na budowę i stanowić będzie kamień milowy dla Wykonawcy.

Dodatkowe info. w SIWZ i dok. technicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 586 810.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający składa projekt o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Zamawiający uzależnia podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą i realizację inwestycji od otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 0/100) przed upływem terminu składania ofert.

Wymagania dot. zatrudnienia na umowę o pracę znajdują się w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie postawiono w powyższym zakresie wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument potwierdzający spełnianie warunku:

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000 000 PLN lub w wysokości równoważnej dla walut obcych. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału lub kryteriów selekcji, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument potwierdzający spełnianie warunku:

1) w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz robót budowlanych i wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty i usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz robót i usług – przygotowany wg Załącznika nr 5 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dot. pkt a)

W zakresie posiadanego doświadczenia i „wykonywanych czynności” należy wskazać: miejsce i nazwę realizowanej inwestycji/projektu, w którym nabyto doświadczenie w kierowaniu kontraktem inwestycyjnym na podstawie „żółtego FIDIC”, wraz z podaniem wartości kontraktu w kwocie brutto.

Dot. pkt b) i c)

W „zakresie wykonywanych czynności” należy wskazać: okres od–do (miesiąc i rok), miejsce i nazwę realizowanej inwestycji/projektu, w którym nabyto doświadczenie odpowiednio: kierownika budowy, architekta.

Wykaz osób przygotowany wg Załącznika nr 6 do SIWZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. 1) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:

a) 1 robotę budowlaną, która polegała na wybudowaniu budynku o całkowitej wartości inwestycji co najmniej 45 000 000,00 PLN brutto oraz o kubaturze co najmniej 15 000 m3. Poprzez wykonanie w sposób należyty roboty budowlanej Zamawiający rozumie konieczność zakończenia wszystkich prac budowlanych, zakończonych odbiorem robót budowlanych. Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu;

b) 1 usługę, która polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku o kubaturze nie mniejszej niż 15 000 m3, na podstawie której, wydane zostało pozwolenie na budowę.

Ad. 2) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie ich wydania (jeżeli dotyczy) w poniżej wskazanej specjalności:

a) 1 osoba – pełniąca funkcję kierownika kontraktu:

— posiadająca doświadczenie w kierowaniu kontraktem inwestycyjnym na podstawie „żółtego FIDIC”, nieprzerwanie w całym okresie trwania kontraktu, którego wartość wyniosła minimum 45 000 000 PLN brutto;

b) 1 osoba – pełniąca funkcję kierownika budowy:

— posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane. W przypadku gdy osoba wskazana będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej wydanych obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w ww. specjalności,

— posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie (min. 60 miesięcy, czyli 1 rok liczony jako 12 miesięcy) w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robotami ww. specjalności;

c) 1 osoba – architekt:

— posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

— posiadająca minimum 3-letnie (min. 36 miesięcy, czyli 1 rok liczony jako 12 miesięcy) doświadczenie w pracy w zawodzie architekta.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonany i zaakceptowany protokołem odbioru (bez uwag i zastrzeżeń) przez Zamawiającego przedmiot umowy po wystawieniu faktury. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Szczegółowe informacje dotyczące umowy znajdują się w załączniku do SIWZ – Warunki kontraktu.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn, POLSKA (pokój nr 3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, złożone na formularzu JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zawierające w szczególności informacje:

a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ;

b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 uPzp;

c) o innych podmiotach, na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

d) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

2. Szczegółowe informacje nt. wypełniania JEDZ znajdują się na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum Wykonawców, oświadczenie – JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie –JEDZ ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także oświadczenie – JEDZ dotyczące tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz ocenę czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów.

6. Z treści zobowiązania innego podmiotu (lub innego dokumentu) powinno wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (poniżej wskazanych dokumentów nie należy składać z ofertą – pkt 7–16:

7. Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w tym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: „Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13”);

b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawca (inny podmiot lub podwykonawca – jeżeli dotyczy) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty w pkt 7 a–f, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:

1) pkt 7a składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 7b i 7c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w pkt 8.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 8.2a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy zgodne z ustępem powyżej).

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7a, składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej:

W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;

b) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.).

11. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 7 ppkt a–f składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w rozdz. VI pkt 3 składa ten Wykonawca – członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.

12. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokument JEDZ, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu:

Wykonawca składa dokumenty zgodnie z opisem w SIWZ rozdz. VI pkt 3 i 4.

Oświadczenie o grupie kapitałowej:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie składane jest w wersji elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 1A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej/powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Informacja o rodzajach informatycznych nośników danych na potrzeby postępowania odwoławczego.

Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub, gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 1A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2020