Leveringen - 293912-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Instrumentarium voor OK

2019/S 120-293912

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 101-243918)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 426895910
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materacy grzewczych (system ogrzewania pacjenta) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Referentienummer: EZ.28.40.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materacy grzewczych (system ogrzewania pacjenta) – 2 sztuki.

Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-243918

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 26/08/2019

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2019

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: