Leveringen - 293914-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Przemyśl: Ambulances

2019/S 120-293914

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 099-239163)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Juliusza Słowackiego 85
Plaats: Przemyśl
NUTS-code: PL
Postcode: 37-700
Land: Polen
Contactpersoon: mgr Agnieszka Wilczak-Górniak
E-mail: dzp@wsprprzemysl.pl
Telefoon: +48 731771301
Fax: +16 7360371

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wsprprzemysl.pl

Adres van het kopersprofiel: www.wsprprzemysl.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup 5 ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114121
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 2 A do SIWZ znajdujący się na stronie Zamawiającego http://www.wsprprzemysl.pl/

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 099-239163

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.7.2019 r. o godz 12:30 w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Juliusza Słowackiego 85 – Sala konferencyjna.