Építési beruházás - 293916-2017

28/07/2017    S143    - - Építési beruházás - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 143-293916

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
AK24071
Hajós Alfréd sétány 1.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Eszter
Telefon: +36 12200300
E-mail: eszter.szabo@fina-budapest2017.com
Fax: +36 12200043
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com

A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Casino épületének tervezése és kivitelezése. Vállalkozási szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Casino épületének tervezése és kivitelezése. Vállalkozási szerződés.”

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
71220000
71240000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Margitsziget.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az eredetileg Ybl Miklós által tervezett épületnek az eredeti látványhoz leginkább hasonló helyreállítását, anyaghasználatában pedig a megadott irodai funkciónál teherbíróbb anyagokkal történő kialakítását, későbbi rugalmas funkcióváltás érdekében. A Vállalkozó feladata a tervezés, a hatósági eljárások lebonyolítása és a kivitelezés is, melyet megelőzően lomtalanítás és bontás is szükséges. A Casino épület más funkcióra történő kialakítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció tervezői nyilatkozattal együtt kiadásra került és az új tervezési munka kiindulópontjául szolgálhat.

A Vállalkozási szerződés tárgya a közbeszerzési dokumentumban foglalt tervezési és kivitelezési feladatok, valamint az elvárt eredmény létrehozásához szükséges valamennyi munka elvégzése. A használatbavételi engedély elbírálásának időtartama a teljesítésbe nem számít be. Építési beruházás, tervezés és kivitelezés.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/03/2017
Befejezés: 07/07/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 087-169192

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Casino épületének tervezése és kivitelezése. Vállalkozási szerződés.”

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
BO-TO BAU Kft.
József Attila u. 11/a.
Miskolc
3527
Magyarország
Telefon: +36 703868635
E-mail: bohus.zoltan@botobau.hu
NUTS-kód: HU311

Internetcím: http://www.botobau.hu

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 935 480 100.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: BO-TO BAU Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 11/a.), adószám: 11588023-2-05.

A szerződésmódosítás időpontja 28.6.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000
71240000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Margitsziget.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Casino épületének eredeti állapotához hasonló állapotkialakítását, ennek keretében részben építési engedélyköteles új épületelemek elkészítését (pl. torony,toronylépcső, portikusz és a hozzá kapcsolódó tetőszerkezet) és a meglévő épület teljes felújítását és korszerűsítését, a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki Leírásban foglalt tervezési és kivitelezési feladatok, valamint az elvárt eredmény létrehozásához szükséges valamennyi munka elvégzése útján. Építési beruházás, tervezés (építési engedélyezési terv, kiviteli terv és megvalósulási terv), továbbá kivitelezés.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/03/2017
Befejezés: 29/09/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 056 500 684.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
BO-TO BAU Kft.
József Attila u. 11/a.
Miskolc
3527
Magyarország
Telefon: +36 703868635
E-mail: bohus.zoltan@botobau.hu
NUTS-kód: HU311

Internetcím: http://www.botobau.hu

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Ajánlatkérő az alapszerződéshez képest az alábbi pótmunkák végzését rendeli el:

1./ a portikusz oszlopok által határolt terasz teherviselő alapjának kialakítása,

2./ a vakolat alatt talált balesetveszélyes kiváltások tervezői egyeztetést követően való lebontása és újraépítése,

3./a középső épületi részben a részben hiányzó koszorú és más szerkezeti hiányok miatt hiányos szerkezeti részek lebontása és újraépítése,

4./teherforgalomra alkalmas szállító és kiszolgáló utak kialakítása,

5./dísz-és hatásvilágítás, illetve

6./audiovizuális rendszerek kiépítése.

Felek az alapszerződés 5.1. pontját a fentiek értelmében az alábbiak szerint módosítják:

5.1.1. Vállalkozói díj.

Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat:

Szerződéses vállalási ár: nettó 935 480 100 HUF.

Pótmunkák összege: nettó 121 020 584 HUF.

Módosított szerződéses vállalási ár: nettó 1 056 500 684 HUF.

3.2. Felek a közöttük 29.3.2017. napján létrejött alapszerződés 5.4.1 pontját az alábbi – jelen szerződésmódosítás mellékletét képező – ponttal, illetőleg melléklettel egészítik ki,amely melléklet továbbiakban az alapszerződés mellékletét is képezi:

5.4.1.2. pótmunka költségvetés.

3.3. Szerződő felek az alapszerződés 5.4.1 pontjának utolsó mondatát (pótmunka részszámlázás) az alábbiak szerint alkalmazzák:

1. pótmunka részszámla: 50 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén a pótmunkára számított ellenérték 50 %-a értékben 60 510 292 HUF nettó.

2. pótmunka részszámla: 100 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén a pótmunkára számított ellenérték további 50 %-a értékben 60 510 292 HUF nettó.

2.4. Felek a közöttük 29.3.2017. napján létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 29.9.2017. napjáig.

4.Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és a korábbi, valamint jelen módosítással együtt alkalmazandók.

A módosítás a Kbt. 141.§ (4) bek. b.)pontja szerint valósul meg. A megrendelt pótmunka gazdasági és műszaki egységet képez az alap Vállalkozási Szerződésben rögzített műszaki tartalommal. A kivitelezés során – a vakolatok leverése,illetőleg egyes szerkezetek megbontása során nagyszámú olyan,- eddig nem ismert – szerkezeti hiányosság ütközött ki,amelyek megszüntetése csak további, – a műszaki tartalomban, az árazatlan költségvetésben nem szereplő tervezési és kivitelezési feladat elvégzése esetén lehetséges.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A felsorolt pótmunkák megrendelése a közbeszerzés nyertesétől indokolt gazdaságossági okokból, figyelemmel arra is, hogy a pótmunkát egy helyrajzi számon belül, azonos – a nyertes ajánlattevő által végzett felújítás alatt álló- ingatlanon, újabb felvonulást, logisztikai és egyéb (pl. engedélyezési, használati, garanciavállalási)költséget nem generálva kell megvalósítani.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 935 480 100.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 056 500 684.00 HUF