Leveringen - 293919-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Myślenice: Medische apparatuur

2019/S 120-293919

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-246496)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Postadres: ul. Szpitalna 2
Plaats: Myślenice
NUTS-code: PL214
Postcode: 32-400
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Szczepaniec
E-mail: dzp@szpitalmyslenice.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szpitalmyslenice.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury medycznej

Referentienummer: 17/PN/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej:

1. kardiomonitor kompaktowy 5 szt. z centrala monitorującą 1 szt.

2. Lampy solux - 2 szt. (1 szt. wersja stołowa i 1 szt. wersja statywowa);

3. Respirator transportowy - 1 kpl.

4. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 2 szt.;

5. Pulsoksymetr transportowy 2 szt.;

6. System kompresji klatki piersiowej 1 szt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246496

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:10
Te lezen:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: