Leveringen - 293922-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Jõgeva: Schoolmeubilair

2019/S 120-293922

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 106-258174)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Jõgeva Vallavalitsus
77000401
Suur tn 5
Jõgeva vald
48306
Estland
Contactpersoon: Janis Käär
Telefoon: +372 53062020
E-mail: janis.kaar@jogeva.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jõgeva.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jõgeva Põhikoolile täiendava sisustuse ja seadmete soetamine

Referentienummer: 209902
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankija soovib soetada puuduvad sisustustooted ja tehnoloogiaõpetuse seadmed Jõgeva Põhikooli värskelt rekonstrueeritud hoonesse

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 106-258174

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

3.7.2019 10:00

Te lezen:

16.7.2019 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

3.7.2019 10:00

Te lezen:

16.7.2019 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

3.7.2019 10:00

Te lezen:

16.7.2019 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: