Leveringen - 293931-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ankaran: Medische apparatuur

2019/S 120-293931

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 099-239197)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra
Nationaal identificatienummer: 5053765000
Postadres: Jadranska cesta 31
Plaats: Ankaran - Ancarano
NUTS-code: SI
Postcode: 6280
Land: Slovenië
Contactpersoon: nabavni sektor, Alenka Vodopivec
E-mail: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si
Telefoon: +386 56696218
Fax: +386 56526701

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ob-valdoltra.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Osteosintetski material

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava osteosintetskega materiala.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 099-239197

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Te lezen:
Datum: 04/07/2019
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer obrazec predračuna. Nov, spremenjen obrazec predračuna bo objavljen na spletni strani naročnika: http://www.ob- valdoltra.si

Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Te lezen:
Datum: 04/07/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: