Leveringen - 293933-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Postojna: Keukenmeubilair en apparatuur

2019/S 120-293933

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 099-239192)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Občina Postojna
5883512000
Ljubljanska cesta 4
Postojna
6230
Slovenië
Contactpersoon: Maja Korošec
Telefoon: +386 57280783
E-mail: maja.korosec@postojna.si
Fax: +386 57280780
NUTS-code: SI038

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.postojna.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Globočnik

Referentienummer: 430-30/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 099-239192

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 24/09/2019
Te lezen:
Datum: 06/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:
In plaats van:
Datum: 18/06/2019
Te lezen:
Datum: 30/06/2019
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Dodatne informacije
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Popravljene strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi so objavljeni na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58