Leveringen - 293939-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Pécs: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 120-293939

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-246463)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pécsi Tudományegyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89809802
Postadres: Vasvári Pál utca 4.
Plaats: Pécs
NUTS-code: HU231
Postcode: 7622
Land: Hongarije
Contactpersoon: Onhausz Nikolett
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Telefoon: +36 309147518
Fax: +36 72536345

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pte.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.pte.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Műszaki eszközök 2. — EFOP-3.6.1-16-2016-00004

Referentienummer: EKR000588212019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Műszaki eszközök beszerzésének folytatása a Pécsi Tudományegyetem EFOP-3.6.1-16-2016-00004 pályázata keretein belül a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint az alábbi bontásban:

1.ajánlati rész: Energetikai monitoring adatgyűjtéséhez szükséges rendszer bővítése - berendezések, szenzorok

2.ajánlati rész: Autonóm jármű rendszer

3.ajánlati rész: Termikus komfort mérőbábú rendszer

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246463

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlatok felbontásának feltételei
In plaats van:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltak alapján — saját hatáskörben — módosítja az ajánlattételi határidőt.