Leveringen - 293940-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Radom: Onderdelen voor luchtvaartuigen

2019/S 120-293940

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 092-221641)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
ul. Sadków 9
Radom
26-600
Polen
Contactpersoon: p. Barbara Wójcik-Zarębska, mjr Piotr Traczyk
Telefoon: +48 261511116/+48 261511462
E-mail: jw4938@ron.mil.pl
Fax: +48 261511300
NUTS-code: PL921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.42blsz.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa technicznych środków materiałowych do samolotów PZL-130TC-II oraz M-28B dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2019 r

Referentienummer: 13/PN-E/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34731000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa technicznych środków materiałowych do samolotów PZL-130TC-II oraz M-28B w tym: Baterie do radiostacji awaryjnej ELT 503-18; Karty pamięci do odbiorników GPS/NAV/COM GNS-530AW; Lampy i żarówki do samolotów M-28B oraz PZL-130TC-II; Materiały eksploatacyjne do samolotów M-28B; Materiały eksploatacyjne do samolotów PZL-130TC-II; Agregaty i drobne wyposażenie osprzętu i ure samolotów M-28B; Agregaty i drobne wyposażenie osprzętu samolotów PZL-130TC-II; Agregaty i drobne wyposażenie instalacji płatowca i silnika samolotów M-28B; Agregaty i drobne wyposażenie instalacji płatowca i silnika samolotów PZL-130TC-II; Wyposażenie do samolotów M-28B; Części zamienne do silnika lotniczego PT-6A-25C; Części zamienne do śmigieł firmy Hartzell.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 092-221641

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis przedmiotu zamówienia
In plaats van:

Karty pamięci do odbiorników GPS/NAV/COM GNS-530AW w tym: karta pamięci (PN: 010-10546-0002); karta pamięci (PN: 010-10201-0021)

Te lezen:

Karty pamięci do odbiorników GPS/NAV/COM GNS-530AW w tym: karta pamięci (PN: 010-10546-02); karta pamięci (PN: 010-10201-21)

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis przedmiotu zamówienia
In plaats van:

Lampy i żarówki do samolotów M-28B oraz PZL-130TC-II w tym: lampa pozycyjna czerwona; lampa pozycyjna zielona; lampa pozycyjna biała; żarówki

Te lezen:

Lampy i żarówki do samolotów M-28B oraz PZL-130TC-II w tym: lampa pozycyjna czerwona; lampa pozycyjna zielona; lampa pozycyjna biała; żarówki

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis przedmiotu zamówienia
In plaats van:

Materiały eksploatacyjne do samolotów M-28B w tym: elementy filtrujące; Kręt; Wkręt; Podkładki; Podkładka regulatora śmigła; Nakrętka; Podkładka zabezpieczająca; Kołek; Pierścień; Uszczelki; Pierścienie O-RING; Pierścienie; zestaw przełączników; przycisk

Te lezen:

Materiały eksploatacyjne do samolotów M-28B w tym: Element filtrujący, wkręty, nakrętki, podkładki, podkładka zabezpieczająca, kołek, uszczelki, pierścienie o-ring, pierścienie, zestaw przełączników

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis przedmiotu zamówienia
In plaats van:

Materiały eksploatacyjne do samolotów PZL-130TC-II w tym: Filtr paliwowy; przewód powietrzny; wkręty; nakrętki; podkładki; uszczelka; pierścień gumowy; pierścienie o-ring; potencjometry; bezpiecznik; wyłącznik automatyczny; bezpiecznik automatyczny; przełącznik; przycisk; szczotka węglowa; stycznik; pierścień gumowy

Te lezen:

Materiały eksploatacyjne do samolotów PZL-130TC-II w tym: filtr paliwowy, wkręty, podkładki, nakrętki, uszczelka, pierścień gumowy, pierścienie o-ring, wyłącznik automatyczny, bezpiecznik automatyczny, szczotka węglowa, stycznik, pierścień gumowy

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis przedmiotu zamówienia
In plaats van:

Agregaty i drobne wyposażenie osprzętu i ure samolotów M-28B w tym: Wentylator; przełącznik-sygnalizator; przełącznik-sygnalizator; elektromechanizm; nadajnik prędkości przyrządowej; prędkościomierz; sztuczny horyzont; przełącznik

Te lezen:

Agregaty i drobne wyposażenie osprzętu i ure samolotów M-28B w tym: przełączniki-sygnalizatora; przełącznik

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis przedmiotu zamówienia
In plaats van:

Agregaty i drobne wyposażenie osprzętu samolotów PZL-130TC-II w tym: przycisk; regulator napięcia; stycznik; czujnik oblodzenia; kaseta ochronna; wskaźnik położenia podwozia; nadajnik ciśnienia; wskaźnik manometru; manometr; czujnik temperatury; dajnik ciśnienia oleju; czujnik temperatury

Te lezen:

Agregaty i drobne wyposażenie osprzętu samolotów PZL-130TC-II w tym: Regulator napięcia; stycznik; czujnik oblodzenia, wskaźnik położenia podwozia, dajnik ciśnienia oleju (4 kablowe)

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis przedmiotu zamówienia
In plaats van:

Agregaty i drobne wyposażenie instalacji płatowca i silnika samolotów M-28B w tym: amortyzator drzwi bocz. M-28; hamulec koła głównego; blok hydrauliczny; zasłonka; pompa paliwowa; zawór odcinający; zawór hamowania

Te lezen:

Amortyzator drzwi bocz. samolotów M-28B

Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
In plaats van:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował przez cały okres trwania umowy polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarciu umowy ubezpieczenia:

a) część I - minimalna suma ubezpieczenia 30 000,00 PLN;

b) część II - minimalna suma ubezpieczenia 30 000,00 PLN;

c) część III - minimalna suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN;

d) część IV - minimalna suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN;

e) część V - minimalna suma ubezpieczenia 65 000,00 PLN;

f) część VI - minimalna suma ubezpieczenia 450 000,00 PLN;

g) część VII - minimalna suma ubezpieczenia 240 000,00 PLN;

h) część VIII - minimalna suma ubezpieczenia 450 000,00 PLN;

i) część IX - minimalna suma ubezpieczenia 230 000,00 PLN;

j) część X - minimalna suma ubezpieczenia 110 000,00 PLN;

k) część XI - minimalna suma ubezpieczenia 43 000,00 PLN;

l) część XII - minimalna suma ubezpieczenia 77 000,00 PLN;

W przypadku złożenia oferty na kilka części Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę o łącznej wartości poszczególnych części.

Te lezen:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował przez cały okres trwania umowy polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarciu umowy ubezpieczenia:

1) część I - minimalna suma ubezpieczenia 25 000,00 PLN;

2) część II - minimalna suma ubezpieczenia 25 000,00 PLN;

3) część III - minimalna suma ubezpieczenia 17 000,00 PLN;

4) część IV - minimalna suma ubezpieczenia 20 000,00 PLN;

5) część V - minimalna suma ubezpieczenia 45 000,00 PLN;

6) część VI - minimalna suma ubezpieczenia 18 000,00 PLN;

7) część VII - minimalna suma ubezpieczenia 96 000,00 PLN;

8) część VIII - minimalna suma ubezpieczenia 40,00 PLN;

9) część IX - minimalna suma ubezpieczenia 194 000,00 PLN;

10) część X - minimalna suma ubezpieczenia 91 000,00 PLN;

11) część XI - minimalna suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN;

12) część XII - minimalna suma ubezpieczenia 63 000,00 PLN;

13) część XIII - minimalna suma ubezpieczenia 11 000,00 PLN;

14) część XIV - minimalna suma ubezpieczenia 500,00 PLN;

15) część XV - minimalna suma ubezpieczenia 330 000,00 PLN;

16) część XVI - minimalna suma ubezpieczenia 21 000,00 PLN;

17) część XVII - minimalna suma ubezpieczenia 285 000,00 PLN;

18) część XVIII - minimalna suma ubezpieczenia 350,00 PLN;

19) część XIX - minimalna suma ubezpieczenia 8 000,00 PLN;

20) część XX - minimalna suma ubezpieczenia 29 000,00 PLN;

21) część XXI - minimalna suma ubezpieczenia 65 000,00 PLN;

22) część XXII - minimalna suma ubezpieczenia 75 000,00 PLN;

23) część XXIII - minimalna suma ubezpieczenia 6 000,00 PLN;

24) część XXIV - minimalna suma ubezpieczenia 1 000,00 PLN;

25) część XXV - minimalna suma ubezpieczenia 14 000,00 PLN;

W przypadku złożenia oferty na kilka części Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę o łącznej wartości poszczególnych części.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 3 głównych dostaw o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wymagane max. 3 dostawy o łącznej wartości:

a) część I - min. 25 000,00 PLN brutto;

b) część II - min. 25 000,00 PLN brutto;

c) część III - min. 25 000,00 PLN brutto;

d) część IV - min. 30 000,00 PLN brutto;

e) część V - min. 50 000,00 PLN brutto;

f) część VI - min. 370 000,00 PLN brutto;

g) część VII - min. 200 000,00 PLN brutto;

h) część VIII - min. 350 000,00 PLN brutto;

i) część IX - min. 190 000,00 PLN brutto;

j) część X - min. 90 000,00 PLN brutto;

k) część XI - min. 35 000,00 PLN brutto;

l) część XII - min. 60 000,00 PLN brutto;

W przypadku złożenia oferty na kilka części Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje / oświadczenie o łącznej wartości poszczególnych części.

Te lezen:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych trzech głównych dostaw o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz

Z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wymagane max. 3 dostawy o łącznej wartości:

1) część I – min. 25 000,00 PLN brutto;

2) część II – min. 25 000,00 PLN brutto;

3) część III – min. 17 000,00 PLN brutto;

4) część IV – min. 20 000,00 PLN brutto;

5) część V – min. 45 000,00 PLN brutto;

6) część VI – min. 18 000,00 PLN brutto;

7) część VII – min. 96 000,00 PLN brutto;

8) część VIII – min. 40,00 PLN brutto;

9) część IX – min. 194 000,00 PLN brutto;

10) część X – min. 91 000,00 PLN brutto;

11) część XI – min. 35 000,00 PLN brutto;

12) część XII – min. 63 000,00 PLN brutto;

13) część XIII – min. 11 000,00 PLN brutto;

14) część XIV – min. 500,00 PLN brutto;

15) część XV – min. 330 000,00 PLN brutto;

16) część XVI – min. 21 000,00 PLN brutto;

17) część XVII – min. 285 000,00 PLN brutto;

18) część XVIII – min. 350,00 PLN brutto;

19) część XIX – min. 8 000,00 PLN brutto;

20) część XX – min. 29 000,00 PLN brutto;

21) część XXI – min. 65 000,00 PLN brutto;

22) część XXII – min. 75 000,00 PLN brutto;

23) część XXIII – min. 6 000,00 PLN brutto;

24) część XXIV – min. 1 000,00 PLN brutto;

25) część XXV – min. 14 000,00 PLN brutto;

W przypadku złożenia oferty na kilka części Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje / oświadczenie o łącznej wartości poszczególnych części.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wydziela nowe dodatkowe części zamówienia:

Część 13. Żarówka do samolotów M-28B;

Część 14. Przyciski do samolotów M-28B;

Część 15. Części zamienne do samolotów M-28B w tym: Wentylator, nadajnik prędkości przyrządowej, sztuczny horyzont

Część 16 Części wyposażenia osprzętu samolotów PZL-130TC-II w tym: Nadajnik ciśnienia; wskaźnik manometru; manometr

Część 17 Płatowiec i silnik do samolotów M-28B w tym: Blok hydrauliczny; zasłonka; pompa paliwowa; zawór odcinający

Część 18 Podkładka do płatowca M-28B

Część 19. Materiały jednorazowego użytku do samolotów PZL-130TC-II w tym: Przewód powietrzny; pierścień o-ring; potencjometr; przełącznik; przycisk

Część 20 Elektromechanizm i prędkościomierz do samolotów M-28B;

Część 21 Kaseta szkolna do samolotu PZL-130TC-II

Część 22. Części podwozia do samolotów M-28B w tym: Hamulec koła głównego; zawór hamowania

Część 23. Drobne materiały eksploatacyjne do samolotów M-28B w tym: Element filtrujący; podkładki, podkładka regulatora śmigła

Część 24. Drobne elementy do samolotów PZL-130TC-II w tym: Pierścienie o-ring; potencjometr; bezpiecznik

Część 25. Wyłącznik do samolotów PZL-130TC-II w tym: Przycisk, czujniki temperatury

2. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na kres związania ofertą:

1) część I – 955,33 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł 33/100);

2) część II – 989,57 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł 57/100);

3) część III – 711,56 PLN (słownie: siedemset jedenaście zł 56/100);

4) część IV – 885,30 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć zł 30/100);

5) części V – 1 813,74 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset trzynaście zł 74/100).

6) części VI – 747,46 PLN (słownie: siedemset czterdzieści siedem zł 46/100);

7) część VII – 3 852,93 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa zł 93/100);

8) część VIII – 1,71 PLN (słownie: jeden zł 71/100);

9) części IX – 7 795,94 PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć zł 94/100);

10) części X – 3 673,62 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy zł 62/100);

11) część XI – 1 437,55 PLN (słownie jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem zł 55/100);

12) części XII – 2 556,94 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć zł 94/100);

13) części XIII – 442,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści dwa zł 00/100);

14) części XIV – 23,24 PLN (słownie: dwadzieścia trzy zł 24/100);

15) części XV – 13 224,80 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery zł 80/100);

16) części XVI – 860,69 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt zł 69/100);

17) części XVII – 228,16 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia osiem zł 16/100);

18) części XVIII – 15,62 PLN (słownie: piętnaście zł 62/100);

19) części XIX – 334,02 PLN (słownie: trzysta trzydzieści cztery zł 02/100);

20) części XX – 1 170,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt zł 00/100);

21) części XXI – 2 759,96 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć zł 96/100);

22) części XXII – 3 175,35 PLN (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć zł 35/100);

23) części XXIII – 254,50 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery zł 50/100);

24) części XXIV – 47,75 PLN (słownie: czterdzieści siedem zł 75/100);

25) części XXV – 574,02 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery zł 02/100);

3. Zamawiający wprowadził zmiany w załącznikach nr 1, 2 i 3 do SIWZ. Prosimy o pobranie nowych załączników ze strony internetowej Zamawiającego www.42blsz.wp.mil.pl.