Leveringen - 293943-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Jena: Diverse machines voor specifieke doeleinden

2019/S 120-293943

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 118-289076)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Nationaal identificatienummer: 3408
Postadres: Carl-Zeiss-Promenade 2
Plaats: Jena
NUTS-code: DEG03
Postcode: 07745
Land: Duitsland
Contactpersoon: Adrian Panse
E-mail: adrian.panse@eah-jena.de
Telefoon: +49 3641-205145
Fax: +49 3641-205201

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eah-jena.de/de-de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines 3D-Multiphotonen-Laserlithografiesystems

Referentienummer: EAH ST 01/2019-28301903
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42990000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

3D-Multiphotonen Laserlithografiesystem zur hochaufgelösten dreidimensionalen Mikro- und Nanostrukturierung.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289076

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Name und Adressen
In plaats van:
Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: