Leveringen - 293944-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Kristianstad: Meubilair

2019/S 120-293944

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 091-218263)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Skåne, Koncerninköp
Nationaal identificatienummer: 232100-0255
Plaats: Kristianstad
NUTS-code: SE224
Postcode: 291 89
Land: Zweden
Contactpersoon: Sally Stenberg
E-mail: sally.sandberg-stenberg@skane.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skane.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Möbler - för patientnära miljö respektive personalnära miljö

Referentienummer: 2018-O000853
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser inköp av nya möbler för både patientnära miljö och personalnära miljö. Avtalet omfattar även montage av möbler, där detta är aktuellt.

Upphandlingen består av följande delområden:

• Patientnära Miljö (delområde A)

• Personalnära Miljö (delområde B)

• Dagbädd (delområde C)

• Mossbeklädd ljudabsorbent (delområde D)

Anbud kan läggas på ett eller fler delområden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-218263

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 07/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: