Leveringen - 293945-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Köping: Alarmsystemen

2019/S 120-293945

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 098-236744)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Köpings kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2114
Postadres: Rådhuset
Plaats: Köping
NUTS-code: SE125
Postcode: 731 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Christer Öberg
E-mail: christer.oberg@vmkfb.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.koping.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal Trygghetslarm 2019

Referentienummer: VMKF-U 2019.58
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35121700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Trygghetslarmen i larmkedjan ska tillgodose ett brett behov inom olika typer av boendeformer, särskilt boende, ordinärt boende och boende för funktionsnedsatta.

Uppdraget innefattar även optioner i beställarens val.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-236744

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: