Leveringen - 293946-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Drugsopsporingsapparatuur

2019/S 120-293946

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 110-267928)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Česká republika - Probační a mediační služba
70888060
Senovážné náměstí 995/1
Praha 1
110 00
Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Vlastimil Marek
Telefoon: +420 261002524
E-mail: vmarek@pms.justice.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.pmscr.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/pms

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka testů na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle ze slin – kvalitativní stanovení (pozitivní / negativní)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38544000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmět veřejné zakázky je dodání celkem 27 000 ks slinných testů pro Probační a mediační službu na detekci omamných a psychotropních látek (OPL), kdy doručení celkové zásilky všech testů bude pravděpodobně probíhat ve třech dodávkách.

Předpoklad doručení první dodávky je červenec 2019 a dále zadavatel nezávazně předpokládá další dodávky vždy jednou ročně, a to v avizovaném termínu, který bude domluven alespoň 3 měsíce předem. První dodávka je předpokládána v počtu 12 200 ks testů a je předběžně definovaná v příloze č. 1 ZD - Seznam středisek s počty testů.

Zadavatel požaduje 2 typy testů:

— pětisložkový slinný test detekující tyto látky: MET, THC, AMP, COC, OPI (metamfetamin, marihuana, amfetamin, kokain a opiáty) a

— třísložkový slinný test detekující tyto látky: MET, THC, AMP.

Celkový počet slinných testů je rozdělen na 5 400 ks pětisložkových testů a 21 600 ks třísložkových testů.

Součástí dodávky je též jednorázové proškolení zaměstnanců PMS pro používání testů.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-267928

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Popis zakázky
In plaats van:

Zadavatel nezávazně předpokládá další dodávky vždy jednou ročně, a to v avizovaném termínu, který bude domluven alespoň 2 měsíce předem.

Te lezen:

Zadavatel nezávazně předpokládá další dodávky vždy jednou ročně, a to v avizovaném termínu, který bude domluven alespoň 3 měsíce předem.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zadavatel vydal novou verzi Rámcové dohody reflektující výše uvedenou změnu v čl. 3.2. Rámcové dohody.