Leveringen - 293947-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Zossen: Politieauto's

2019/S 120-293947

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 090-215344)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg
Postadres: Am Baruther Tor 20
Plaats: Zossen
NUTS-code: DE4
Postcode: 15806
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabe- und Vertragsmanagement
E-mail: vergabestelle.zdpol@polizei.brandenburg.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.polizei.brandenburg.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interaktive Gruppenkraftwagen

Referentienummer: V-19/0029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Transporter Kombi zur Personenbeförderung in den Jahren 2019 und 2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-215344

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 19/07/2019
Te lezen:
Datum: 16/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: