Leveringen - 293951-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Radiofrequentieboosterstations

2019/S 120-293951

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 099-239067)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft e. V.
Faradayweg 4-6
Berlin
14195
Duitsland
Contactpersoon: Einkauf
Telefoon: +49 30-84133130
E-mail: einkauf@fhi-berlin.mpg.de
Fax: +49 30-84133131
NUTS-code: DE3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fhi-berlin.mpg.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hochfrequenzverstärker (65 kW, 500 MHz, Pulsed Solid-State RF Amplifier)

Referentienummer: 2019-FHI-02-MP-Meijer: 500 Mhz Amplifier
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32233000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kauf eines Hochfrequenzverstärkers (65 kW, 500 MHz, Pulsed Solid-State RF Amplifier).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 099-239067

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 10/07/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Das Datum der Angebotsfrist wurde geändert.