Leveringen - 293954-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Dębica: Farmaceutische producten

2019/S 120-293954

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251745)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
Dębica
39-200
Polen
Contactpersoon: Bogumiła Wilczyńska
Telefoon: +48 146808305
E-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Fax: +48 146702849
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zoz-debica.pl

Adres van het kopersprofiel: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produkty lecznicze: antybiotyki p. VI–VII, leki różne w p. VIII–IX, XI i XVII oraz żywienie pozajelitowe: roztwory aminokwasów i substytuty plazmy w p. XV–XVI dla apteki szpitalnej w ZOZ w D-cy

Referentienummer: ZP-PN-35/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Produkty lecznicze: antybiotyki w pakietach VI–VII, leki różne w pakietach VIII–IX, XI i XVII oraz żywienie pozajelitowe: roztwory aminokwasów i substytuty plazmy w pakietach XV–XVI dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251745

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: