Leveringen - 293955-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Cahors: Teltoestellen voor voertuigen

2019/S 120-293955

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 099-239119)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Département du Lot
22460001500511
avenue de l'Europe
Cahors
46005
Frankrijk
Telefoon: +33 565534000
E-mail: cellule-marche@lot.fr
NUTS-code: FRJ25

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lot.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture avec pose de dispositifs de comptage routier permanent sur les routes départementales du Lot

Referentienummer: 19s0055
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30144300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture avec pose de dispositifs de comptage routier permanent sur les routes départementales du Lot.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 099-239119

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 21/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: