Leveringen - 293959-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Materiaal voor signaleringsborden

2019/S 120-293959

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 095-228948)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
APEC
77567223101201
51 boulevard Brune
Paris
75689
Frankrijk
E-mail: achats@apec.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.apec.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Signalétique des sites APEC

Referentienummer: 19s0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928471
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

L'accord-cadre a pour objet des prestations de conception et de pose d'éléments de signalétique pour les sites de l'APEC.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-228948

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: