Leveringen - 293961-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Heimachines

2019/S 120-293961

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 098-236919)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
EKRSZ_35246750
Lehel utca 35–37.
Budapest
1135
Hongarije
Contactpersoon: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefoon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Műszaki gépek beszerzése

Referentienummer: EKR000309282019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43311000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés „Műszaki gépek beszerzése” tárgyban.

1. részajánlati kör: Aszfaltterítő gép

2. részajánlati kör: Önjáró cölöpöző

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-236919

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: További információk
In plaats van:

a. Jelen eljárás során AK az egyes eljárási cselekményeket a Kr.2 alapján, a közbeszerzési eljárások lefolyatására létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül végzi.

b. A Kr.1 30.§ (4) értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a szerz. teljesítéséhez.

d. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a https://ekr.gov.hu/ weboldalon.

e. AK a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

# 1. részsz. (fordított arányosítás): Ajánlati egységár esetében AK a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

# 2. részsz. (egyenes arányosítás): Többlet Jótállás:

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt max (10) pontot ad: 1-2. Rk 36 hónap többlet jótállás.

Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a következő értéknél: 24 hónap (azaz 0 hónapnál kevesebb többlet jótállás).

A jótállási időszak kezdetét az AK a szállítás napjától határozza meg. A leghosszabb jótállási időszakot vállaló AT ajánlata, mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot.

# Az ajánlatok részsz. szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.

f. FAKSZ adatai: Dr. Sebestyén Sára, lajstromsz.: 00813 (távolléte esetén: Dr. Fail Kinga, lajstromsz.: 00571)

AT nyújtsa be:

g. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. Nyil. a Kbt. 66. § (2) szerint.

i. Nyil. a Kbt. 66.§ (6) szerint.

j. a KKD II.4. szerinti kötelező nyil. KKD. 3. sz. melléklet 3. sz. minta

k. AT az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) alapján ajánlatában határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket. 1, 2. rk. vonatkozásában. Amennyiben nem szükséges, annak tényéről is nyilatkozzon AT.

l. AT csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz részletes termékleírását, amelyből megállapítható a műszaki leírásnak való megfelelés, tartalmazza továbbá a megajánlott eszköz gyártóját és típusát, pontos megnevezését.

m. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t

n. Szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.

o. AT ajánlatát a Kr.2 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben elektronikus ürlapként az AK által létrehozott felolvasólap kitöltésével adja meg.

p. AT nyújtsa be a megajánlott termék CE megfelelőségét igazoló dokumentumot.

q. AK a IV.2.6. pontban meghat. 2 hó. időtartam alatt 60 napot ért.

r. AT a megajánlott rk vonatkozásában a termék életciklusára vonatkozóan (10 000 üzemórazó vagy 15 év) nyilatkozzon az üzembentartási költségekről. A nyilatkozat tartalmazza legalább a kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet és díjat.

Te lezen:

a. Jelen eljárás során AK az egyes eljárási cselekményeket a Kr.2 alapján, a közbeszerzési eljárások lefolyatására létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül végzi.

b. A Kr.1 30.§ (4) értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a szerz. teljesítéséhez.

d. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a https://ekr.gov.hu/ weboldalon.

e. AK a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

# 1. részsz. (fordított arányosítás): Ajánlati egységár esetében AK a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

# 2. részsz. (egyenes arányosítás): Többlet Jótállás:

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt max (10) pontot ad: 1-2. Rk 36 hónap többlet jótállás.

Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a következő értéknél: 24 hónap (azaz 0 hónapnál kevesebb többlet jótállás).

A jótállási időszak kezdetét az AK a szállítás napjától határozza meg. A leghosszabb jótállási időszakot vállaló AT ajánlata, mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot.

# Az ajánlatok részsz. szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.

f. FAKSZ adatai: Dr. Sebestyén Sára, lajstromsz.: 00813 (távolléte esetén: Dr. Fail Kinga, lajstromsz.: 00571)

AT nyújtsa be:

g. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. Nyil. a Kbt. 66. § (2) szerint.

i. Nyil. a Kbt. 66.§ (6) szerint.

j. a KKD II.4. szerinti kötelező nyil. KKD. 3. sz. melléklet 3. sz. minta

k. AT az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) alapján ajánlatában határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket. 1, 2. rk. vonatkozásában. Amennyiben nem szükséges, annak tényéről is nyilatkozzon AT.

l. AT csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz részletes termékleírását, amelyből megállapítható a műszaki leírásnak való megfelelés, tartalmazza továbbá a megajánlott eszköz gyártóját és típusát, pontos megnevezését.

m. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t

n. Szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.

o. AT ajánlatát a Kr.2 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben elektronikus ürlapként az AK által létrehozott felolvasólap kitöltésével adja meg.

p. AT nyújtsa be a megajánlott termék CE megfelelőségét igazoló dokumentumot.

q. AK a IV.2.6. pontban meghat. 2 hó. időtartam alatt 60 napot ért.

r. AT a megajánlott rk vonatkozásában a termék életciklusára vonatkozóan (10 000 üzemórazó vagy 15 év) nyilatkozzon az üzembentartási költségekről. A nyilatkozat tartalmazza legalább a kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet és díjat.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az EKR rendszer sajátosságai miatt a megjelenő Módosító hirdetményből nem állapítható meg, hogy az Ajánlati felhívás 1. rész II.2.4), IV.2.2) és a IV.2.7) pontjai kerültek módosításra. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a módosítások figyelembevételével nyújtsák be majd ajánlatukat.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az EKR rendszer sajátosságai miatt a megjelenő

Módosító hirdetményből nem állapítható meg, hogy az Ajánlati felhívás 1. rész II.2.4), IV.2.2) és a IV.2.7) pontjai kerültek módosításra. Az Ajánlati felhívás II.2.4) pontja az alábbiak szerint módosul: Eredeti: " Az alapgép méretei:

Szállítási magassága max. 3000 mm,

Hosszúsága max. 5100 mm,

Szállítási szélessége max. 2000 mm,

A gép üzemi tömege (asztallal) max. 10 t,"

Módosított: "Az alapgép méretei:

Szállítási magassága max. 3100 mm,

Hosszúsága max. 5100 mm,

Szállítási szélessége max. 2000 mm,

A gép üzemi tömege (asztallal) max. 11t,"

Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a módosítások figyelembe vételével nyújtsák be majd ajánlatukat.