Leveringen - 293964-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Radom: Netwerkuitrusting

2019/S 120-293964

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-271555)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Informatyki Resortu Finansów
Postadres: ul. Samorządowa 1
Plaats: Radom
NUTS-code: PL921
Postcode: 26-601
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Dobrzańska
E-mail: sekretariat.CI@mf.gov.pl
Fax: +48 226943380

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cirf.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja platformy sprzętowej klastra przełączników rdzeniowych w OP Warszawa

Referentienummer: PN/8/19/VAD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32420000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja platformy sprzętowej klastra przełączników rdzeniowych w OP Warszawa polegająca na zakupie, dostawie i instalacji 2 przełączników rdzeniowych w miejsce użytkowanych przez Zamawiającego, przełączników Cisco C6504-E.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271555

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: