Leveringen - 293966-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Varese: Temperatuur/vochtigheidstestapparaten

2019/S 120-293966

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 119-291240)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
V.le Luigi Borri 57
Varese
21100
Italië
Contactpersoon: R.U.P. Ing. Umberto Nocco
E-mail: protocollo@pec.asst-settelaghi.it
NUTS-code: ITC41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asst-settelaghi.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura nella forma di noleggio per un periodo di 72 mesi (6 anni), di Sistema per il monitoraggio delle temperature delle apparecchiature per termo-conservazione dell’ASST dei Sette Laghi

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38931000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura nella forma di noleggio per un periodo di 72 mesi (6 anni), a partire dalla data di collaudo, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, di Sistema per il monitoraggio delle temperature delle apparecchiature per termo-conservazione dell’ASST dei Sette Laghi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291240

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valore stimato
In plaats van:

287 870,00 EUR

Te lezen:

287 820,00 EUR

VII.2)Overige nadere inlichtingen: