Leveringen - 293967-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Computerservers

2019/S 120-293967

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251654)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo obrany
Nationaal identificatienummer: 60162694
Postadres: Tychonova 221/1
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ
Postcode: 160 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Šárka Diblíková
E-mail: diblikos@army.cz
Telefoon: +420 973225221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.army.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reprodukce životního cyklu IT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48822000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dodávka HW technologie (serverů, diskového pole a LAN Switch) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 Zadávací dokumentace.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251654

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: