Leveringen - 293968-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Softwarevoorzieningen

2019/S 120-293968

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 092-221864)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: PL7251753539
Postadres: ul. Sterlinga 13
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 90-217
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Mrówka
E-mail: przetargi@centrumrydygiera.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.centrumrydygiera.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach projektu nr RPLD.07.01.02-10-0077/17

Referentienummer: VI/PN/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.”” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) tj. Załączniki nr 1 ÷ 23 do OPZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 092-221864

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: