Leveringen - 293969-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Mińsk Mazowiecki: Medische apparatuur

2019/S 120-293969

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 118-289182)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Szpitalna 37
Plaats: Mińsk Mazowiecki
NUTS-code: PL92
Postcode: 05-300
Land: Polen
Contactpersoon: Aneta Wielgo
E-mail: eprzetargi@spzozmm.pl
Telefoon: +48 255065161
Fax: +48 255065164

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spzozmm.bip.net.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Referentienummer: 30/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 2 do SIWZ będącym jej integralną częścią.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289182

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Te lezen:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

VII.2)Overige nadere inlichtingen: