Leveringen - 293977-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Productie-uitrusting voor uitzendingen

2019/S 120-293977

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 107-260657)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo vnitra ČR
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Nad Štolou 936/3
Plaats: Praha 7
NUTS-code: CZ
Postcode: 170 34
Land: Tsjechië
E-mail: vezak@mvcr.cz
Telefoon: +420 974816849

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mvcr.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Rámcová dohoda na pořízení koncových zařízení radiokomunikačního systému Pegas“

Referentienummer: MV-67569/OPF-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dodávka rádiových terminálů a příslušenství, jejichž prostřednictvím koncový uživa-telé využívají funkcionality radiokomunikační sítě Pegas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 107-260657

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: