Leveringen - 293978-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Jelenia Góra: Orthopedische implantaten

2019/S 120-293978

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 094-226674)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Postadres: ul. Ogińskiego 6
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL515
Postcode: 58-506
Land: Polen
Contactpersoon: Marek Kondracki, Jerzy Świątkowski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl
Telefoon: +48 757537286
Fax: +48 757543883

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spzoz.jgora.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych - implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Referentienummer: ZP/PN/19/04/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie obejmuje dostawę wyrobów medycznych - implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Podział zamówienia na 42 pakiety (zgodnie z wykazem asortymentowo cenowym).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 094-226674

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: