Leveringen - 293980-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Mariánské Lázně: Trolleybussen

2019/S 120-293980

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-246378)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Městská doprava Mariánské Lázně, s.r.o.
26412501
Tepelská 871/5b
Mariánské Lázně
353 01
Tsjechië
Telefoon: +420 723968521
E-mail: marianskolazensko.cvikl@seznam.cz
NUTS-code: CZ041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mdml.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/84f4f6f7-abfc-42d0-ac05-1f5726e4be8f

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně, s.r.o.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246378

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:05
Te lezen:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: