Leveringen - 293982-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Medische apparatuur

2019/S 120-293982

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 103-249204)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
Poznań
60-355
Polen
Contactpersoon: Iwo Bartkowski
Telefoon: +48 618691759
E-mail: dzp@spsk2.pl
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spsk2.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wyroby medyczne stosowane w ortopedii, cementy, implanty ortopedyczne wraz z dzierżawą instrumentarium.

Referentienummer: DZP/63/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Wyroby medyczne stosowane w ortopedii, cementy, implanty ortopedyczne wraz z dzierżawą instrumentarium.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-249204

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Okres w miesiącach: 12

Te lezen:

Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 1.7.2019 r. do dnia 30.6.2020 r., a w przypadku zawarcia umowy po dniu 1.7.2019 r. zostanie ona zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Okres w miesiącach: 12

Te lezen:

Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 1.9.2019 r. do dnia 31.8.2020 r., a w przypadku zawarcia umowy po dniu 1.9.2019 r. zostanie ona zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.

Afdelingsnummer: III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
In plaats van:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

Te lezen:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
In plaats van:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

Te lezen:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów

Afdelingsnummer: IV.1.8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
In plaats van:

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Te lezen:

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 30/08/2019
Te lezen:
Datum: 05/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: