Leveringen - 293983-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Farmaceutische producten

2019/S 120-293983

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251756)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postadres: ul. Przybyszewskiego 49
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415
Postcode: 60-355
Land: Polen
Contactpersoon: Iwo Bartkowski
E-mail: dzp@spsk2.pl
Telefoon: +48 618691759

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spsk2.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Program terapeutyczny 2019_2020 - Nusinersenum

Referentienummer: DZP/87/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nusinersenum, fiolka; 12 mg/5 ml roztwór do wstrzykiwań, 190 szt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251756

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
In plaats van:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

Te lezen:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
In plaats van:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

Te lezen:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

Afdelingsnummer: IV.1.8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
In plaats van:

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Te lezen:

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 01/09/2019
Te lezen:
Datum: 05/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: