Leveringen - 293985-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Hospitaalbedden

2019/S 120-293985

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-246717)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Komar
E-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.usk.wroc.pl

Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa łóżek szpitalnych oraz porodowych i parawanów mobilnych

Referentienummer: USK/DZP/PN-141/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych oraz porodowych i parawanów mobilnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Formularze cenowe do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 1 do 7:

1. Łóżeczka szpitalne dziecięce ortopedyczne z materacem, z szafką przyłóżkową

2. Łóżeczka szpitalne niemowlęce z materacem, z szafką przyłóżkową

3. Łóżka szpitalne z materacem, z szafką przyłóżkową

4. Łóżka szpitalne ortopedyczne z materacem, z szafką przyłóżkową

5. Łóżka szpitalne z napędem elektrycznym, materacem i szafką przyłóżkową

6. Łóżka porodowe

7. Parawany mobilne jednoskrzydłowe

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246717

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa łóżek szpitalnych oraz porodowych i parawanów mobilnych na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuści wykaz kilku dostaw odpowiadających rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o łącznej wartości min. 6 000 000,00 PLN, w tym jedna dostawa o wartości min. 2 500 000,00 PLN

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 – Zadanie nr 5

Z uwagi na zapisy umowy dostawy zawierającej element odbioru dostawy, a następnie magazynowania przedmiotu umowy, wnosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia protokołu odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego jako potwierdzenia zrealizowania zamówienia o wartości 2 244 153,60 PLN obejmującego dostawę łóżek w ilości 208 szt. oraz zamówienia o wartości 6 454 209,60 PLN obejmującej dostawę łóżek w ilości 690 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza