Leveringen - 293987-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Zgierz: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2019/S 120-293987

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 091-218287)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Postadres: ul. Konstantynowska 85
Plaats: Zgierz
NUTS-code: PL
Postcode: 95-100
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Dobek
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261442099

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.31wog.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa artykułów administracyjno-biurowych, kalendarzy na 2020 rok oraz papieru do drukarek, kserokopiarek i faksów

Referentienummer: 40/ZP/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów administracyjno-biurowych, kalendarzy na 2020 rok oraz papieru do drukarek, kserokopiarek i faksów. Wymagania zasadnicze dla zad nr 1 i 2: muszą być fabrycznie nowe, muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami oraz muszą być dostarczone w odpowiednich dla danego asortymentu opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, muszą odpowiadać wszystkim parametrom określonym w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym tj. Załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagania zasadnicze dla zad nr 3: muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego, muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne dla zadań nr 1 i nr 2. Produkty równoważne są to produkty o parametrach tech. i użyt. zgodnych z wymag. Zamawiającego, o takiej samej lub lepszej jakości.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-218287

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: