Leveringen - 293991-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Farmaceutische producten

2019/S 120-293991

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 106-258180)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Wrocławska 1-3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telefoon: +48 126308059

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.5wszk.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy leków

Referentienummer: 31/ZP/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy leków na zasadach określonych w SIWZ i w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 106-258180

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: