Leveringen - 293993-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Venlo: Vaccins

2019/S 120-293993

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 119-291295)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Limburg-Noord namens een aantal GGD'en
Nationaal identificatienummer: 561959518
Postadres: Nijmeegseweg 42
Plaats: Venlo
NUTS-code: NL
Postcode: 5916 PT
Land: Nederland
Contactpersoon: Hans Stams
E-mail: h.stams@vrln.nl
Telefoon: +31 630727204
Fax: +31 773542454

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vrln.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De levering van vaccins en bijbehorende diensten

Referentienummer: AD-2019-GGD-HS-008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van vaccins inclusief de daarbij behorende dienstverlening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291295

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - Naam: Borging levering

Kwaliteitscriterium - Weging: 25

Kwaliteitscriterium - Naam: Kansen- en risicodossier

Kwaliteitscriterium - Weging: 20

Kwaliteitscriterium - Naam: social return

Kwaliteitscriterium - Weging: 5

Kwaliteitscriterium - Naam: prijs

Kwaliteitscriterium - Weging: 50

Kwaliteitscriterium - Naam: borging levering

Kwaliteitscriterium - Weging: 25

Kwaliteitscriterium - Naam: kansen- en risicodossier

Kwaliteitscriterium - Weging: 20

Kwaliteitscriterium - Naam: social return

Kwaliteitscriterium - Weging: 5

Prijs - Weging: 50

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: Borging levering

Kwaliteitscriterium - Weging: 25

Kwaliteitscriterium - Naam: Kansen- en risicodossier

Kwaliteitscriterium - Weging: 20

Kwaliteitscriterium - Naam: social return

Kwaliteitscriterium - Weging: 5

Prijs - Weging: 50

Afdelingsnummer: II.2.5)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - Naam: Borging levering

Kwaliteitscriterium - Weging: 25

Kwaliteitscriterium - Naam: Kansen- en risicodossier

Kwaliteitscriterium - Weging: 20

Kwaliteitscriterium - Naam: social return

Kwaliteitscriterium - Weging: 5

Kwaliteitscriterium - Naam: prijs

Kwaliteitscriterium - Weging: 50

Kwaliteitscriterium - Naam: borging levering

Kwaliteitscriterium - Weging: 25

Kwaliteitscriterium - Naam: kansen- en risicodossier

Kwaliteitscriterium - Weging: 20

Kwaliteitscriterium - Naam: social return

Kwaliteitscriterium - Weging: 5

Prijs - Weging: 50

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: Borging levering

Kwaliteitscriterium - Weging: 25

Kwaliteitscriterium - Naam: Kansen- en risicodossier

Kwaliteitscriterium - Weging: 20

Kwaliteitscriterium - Naam: social return

Kwaliteitscriterium - Weging: 5

Prijs - Weging: 50

VII.2)Overige nadere inlichtingen: